Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āsappanā:f.[<ā-sṛp] 疑念,不信
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsappanā,(‹ā+ srp躡手躡腳)﹐爬行,疑惑(lit.“creeping on to",doubt,mistrust)。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsappanā,(fr.) [fr.+ sṛp] lit.“creeping on to",doubt,mistrust,always combd. with parisappanā Nd3 1; Dhs.1004 (trsl.“evasion",cp.Dhs.trsl.p 116),1118,1235; DA.I,69.(Page 114)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āsappanā:tính vớ vẫn,nghĩ vẫn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsappanā:အာ-သပၸနာ (ဣ) (အာ√သပၸ္+ယု)
ယံုမွားျခင္း။ အာ႐ံုမွ ဆုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,