Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsanna:a.[āsīdati 的 pp.] 近的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsanna:a.[āsīdati の pp.] 近き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsanna,【形】 接近的。 【中】鄰近,鄰域。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsanna,【形】接近的。【中】鄰近,鄰域。DhsA.(CS:p.106):āsannakāraṇaṁ padaṭṭhānaṁ nāma.(鄰近之因,稱為’近因’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsanna:āsanna(ti)
အာသႏၷ(တိ)
«āsanna+ṇa»
[အာသႏၷ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsanna:āsanna(ti)
အာသႏၷ(တိ)
«ā+sada+ta»
[အာ+သဒ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsanna:[adj.] near.(nt.),neighbourhood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsanna,(adj.) [pp.of ā + sad,see āsīdati] near (cp.āsajja1),opp.dūra J.II,154; DhA II 91; PvA.42,243.(Page 114)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSANNA:[a] gần [nt] lân cận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āsanna:cận kề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsanna:အာသႏၷ(တိ)
[အာ+သဒ+တ]
အနီး၊ နီးေသာ၊ အနီး၌-တည္-ျဖစ္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsanna:အာသႏၷ(တိ)
[အာသႏၷ+ဏ]
ေသခါနီး၌-ျပဳလုပ္-ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္-အပ္ေသာ၊ ကံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsanna:အာ-သႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√သဒ္+န)
နီးသည္။ အနီးျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,