Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsandi:f.[<ā-sad] 高床,高椅,長椅.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsandi:f.[<ā-sad] 高床,高椅,長椅.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsandi,【陰】 長椅,甲板上的椅子。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsandi,(‹ā + sad),【陰】長椅(an extra long chair,a deck-chair)。DA.1./I,86︰āsandinti pamāṇātikkantāsanaṁ.(長椅︰超長椅子)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsandi:[f.] a long chair; deck-chair.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsandi,(f.) [fr.ā + sad] an extra long chair,a deck-chair Vin.I,192; II,142,163,169,170; D.I,7 (= pamāṇâtikkant’āsanaṁ DA.I,86),55 = M.I,515 = S.III,307 (used as a bier) A.I,181; J.I,108.See note at Dial.I.11.(Page 114)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āsandi:A long or easy chair
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSANDI:[f] ghế trường kỷ,ghế dựa
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āsandi:trường kỷ,một kiểu ghế dài sang trọng,cao hơn tám ngón tay đức phật (sugataṅgula) tỳ khưu sử dụng ghế này phạm tác ác,tỳ khưu ni sử dụng phạm ba dật đề
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsandi:အာ-သႏၵိ (ဣ) (အာ√သဒ္)
ေညာင္ေစာင္း။ ေညာင္ေစာင္းအင္းပ်ဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,