Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsana:n.[<āsati] 坐具,坐所,座.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsana:n.[<āsati] 坐具,坐所,座.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsana,【中】座位,坐下。~sālā,【陰】有座位的廳堂。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsana,2 (?) 吃(eating)(Vism.116)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsana,1(‹āsati),【中】坐下(sitting,sitting down),座位(a seat),龕(throne)。āsanaka﹐【中】小座位。āsanasālā,【陰】有座位的廳堂。ekāsana獨坐(sitting alone,a solitary seat)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsana:āsana(na)
အာသန(န)
«āsa+yu»
[အာသ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsana,(nt.),a seat; sitting down.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsana,2 (?) eating Vism.116 (visam°,cp.visam-āsita Miln.302).See,however,māsana.(Page 114)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsana,(nt.) [from āsati] sitting,sitting down; a seat,throne M.I,469; Vin.I,272 (= pallaṅkassa okāsa); S.I,46 (ek° sitting alone,a solitary seat); A.III,389 (an° without a seat); Sn.338,718,810,981; Nd1 131; J.IV,435 (āsān’ûdaka-dāyin giving seat & drink); V,403 (id.); VI,413; DhA.II,31 (dhamm° the preacher’s seat or throne); SnA 401; PvA.16,23,141.

--âbhihara gift or distinction of the seat J.I,81.--ûpagata endowed with a seat,sitting down Sn.708 (= nisinna SnA 495).--paññāpaka one who appoints seats Vin.II,305.--paṭikkhitta one who rejects all seats,or objects to sitting down D.I,167; A.I,296; II,206; Pug.55.--sālā a hall with seating accommodation Vism.69; DhA.II,65; IV,46.(Page 114)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSANA:[nt] chỗ ngồi,ngồi xuống --sālā [f] phòng có chỗ ngồi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āsana:chỗ ngồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsana:အာသန(န)
[အာသ+ယု]
(၁) ေနရာ၊ ေနရာထိုင္ခင္း (ေညာင္ေစာင္း,အဉ္းပ်ဉ္,ခုတင္,ကုလားထိုင္,ဖ်ာ,သင္ျဖဴး,ျမက္အခင္း စေသာ ထိုင္စရာအခင္း)။ (၂) ထိုင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsana:အာသန (န) (√အာသ္+ယု)
ေနျခင္း။ ထိုင္ျခင္း။ ေနရာ။ ေနရာေညာင္ေစာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,