Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsīna:a.[āsati<ās 的 pp.] 已坐的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsīna:a.[āsati<ās の pp.] 坐せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āsīna:a.[āsati の pp.] 坐した
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsīna,(āsati 的【過分】),已坐,已就坐。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsīna,(āsati 的【過分】),已坐,已就坐。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsīna:āsīna(ti)
အာသီန(တိ)
«āsa+ta.acchatīti āsīno.rū.nhā-386»
[အာသ+တ။ အစၧတီတိ အာသီေနာ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၈၆]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsīna:[pp.of āsati] sat; seated; sitting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsīna,(adj.) [pp.of ās,see āsati] sitting S.I,195 = Nd2 136; Sn.1105,1136; Dh.227,386; J.I,390; III,95; V,340; VI,297; Dāvs II.17.(Page 116)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSĪNA:(pp của āsaṭi) đã ngồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsīna:အာသီန(တိ)
[အာသ+တ။ အစၧတီတိ အာသီေနာ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၈၆]
(၁) (က) ေနထိုင္ေသာ။ (ခ) လာေရာက္၍ ေနထိုင္ေသာ။ (၂) လႊမ္းမိုး-ႏွိပ္စက္-အပ္ေသာ။ (၃) ကပ္ေရာက္၍တည္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsīna:အာသီန (တိ) (တီ-ကိတ္) (√အာသ္+န)
ေနသည္။ ထိုင္သည္။
န စဂၢိမာသီေနာ၊ မီးကိုလည္း မလႈံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,