Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsādeti:[āsīdati 的 caus.] 打(撃),攻撃,出離,靠(接)近.aor.āsādesi,āsādā; ger.āsādetvā,āsādiya,āsajja; inf.āsāduṃ,āsādituṃ; grd.āsādanīya.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsādeti:[āsīdati の caus.] 打つ,攻撃す,出離す,近づく.aor.āsādesi,āsādā; ger.āsādetvā,āsādiya,āsajja; inf.āsāduṃ,āsādituṃ; grd.āsādanīya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsādeti,(ā + sad + e),犯罪,攻擊,侮辱。 āsādesi,【過】。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsādeti,(ā+sad坐+e) (Caus.of āsīdati,ā + sad; cp.āsajja & āsanna),犯罪,攻擊,侮辱(to lay hand on,to touch,strike; fig.to offend,assail,insult ) aor.āsādesi; ger.āsādetvā,āsādiya & āsajja; infin.āsāduṁ & āsādituṁ; grd.āsādanīya.-- 2.接近(to come near to (c.Acc.),approach,get)。āsādesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsādeti:āsādeti(kri)
အာသာေဒတိ(ႀကိ)
«ā+sada+ṇe+ti»
[အာ+သဒ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsādeti:[ā + sad + e] offends; assails; insults.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsādeti,[Caus.of āsīdati,ā + sad; cp.āsajja & āsanna] ‹-› 1.to lay hand on,to touch,strike; fig.to offend,assail,insult M.I,371; J.I,481; V,197; aor.āsādesi Th.1,280 (mā ā.Tathāgate); ger.āsādetvā J.V,272; Miln.100,205 (°ayitvā); PvA.266 (isiṁ),āsādiya J.V,154 (āsādiya metri causa; isiṁ,cp.āsajja3),& āsajja (q.v.); infin.āsāduṁ J.V,154 & āsādituṁ ibid.; grd.āsādanīya Miln.205; VvA.213 (an°).-- 2.to come near to (c.Acc.),approach,get J.III,206 (khuracakkaṁ).(Page 115)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSĀDETI:(ā+sad +e) nhục mạ,tấn công,làm mích lòng [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsādeti:အာသာေဒတိ(ႀကိ)
[အာ+သဒ+ေဏ+တိ]
(၁) (က) ေမာင္းမဲ-ႀကိမ္းေမာင္း-ေငါက္ငမ္း-၏။ (ခ) ထိပါး-ပုတ္ခတ္-ညႇဉ္းဆဲႏွိပ္စက္-ေစာ္ကား-ျပစ္မွား-တိုက္ခိုက္-၏။ (၂) (က) ေရာက္၏။ (ခ) ခ်ဉ္းကပ္၏၊ ကပ္ေရာက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsādeti:အာ-သာေဒတိ (ကာ) (အာ√သဒ္+ေဏ)
ထိပါး၏။ ပုတ္ခတ္၏။ ခ်ဳတ္ခ်ယ္၏။
အဂၢနဂၤု႒ေမဝ အာသာေဒတိ၊ အၿမီးဖ်ားကိုပင္လွ်င္ ခတ္မိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,