Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsāḷha,【陽】 阿沙荼月(月份名,大約在六月至七月之間)。 āsāḷhi,【形】箕宿 (pubbāsāḷha) 與鬥宿 (uttarāsāḷha) 的連接。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsāḷha,āsādha(梵āsāḍha,),【陽】阿沙荼月(月份名,大約在六月至七月之間,陰歷5月16至6月15)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsāḷha:āsāḷha(pu)
အာသာဠႇ(ပု)
«(1) asayha+ṇa.asayho ravi atreti āsāḷho,yassaḷo.,ṭī.75.(2) āsāḷhā+ṇa.uttarāsāḷhāya yutto māso āsāḷho āsāḷhī vā.rū.nhā,229.(3) āsāḷhī+ṇa.āsāḷhāyainduyuttāyalakkhitā puṇṇamāsīhūso vākyanitea tatiyantiso āsāḷhā-saddāṇa-pa,nadādi īpayuea āsāḷhī (laso āsāḷhāna so la= vāla) hu eiea. āsāḷhī puṇṇamāsī assa māsassa sambandhinīhūso vākyanitea paṭhamantaso āsāḷhī-saddā ṇa-pa, īsara khye āsāḷha (āsāḷhāna so larhisola= vāla)hu eiea.,4.13.¤-pañcikā ,sya.»
[(၁) အသယွ+ဏ။ အသေယွာ ရဝိ အေၾတတိ အာသာေဠႇာ၊ ယႆေဠာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၅။ (၂) အာသာဠႇာ+ဏ။ ဥတၱရာသာဠႇာယ ယုေတၱာ မာေသာ အာသာေဠႇာ အာသာဠႇီ ဝါ။ ႐ူ။ ႏွာ၊ ၂၂၉။ (၃) အာသာဠႇီ+ဏ။ အာသာဠႇာယဣႏၵဳယုတၱာယလကၡိတာ ပုဏၰမာသီဟူေသာ ဝါက်၌ တတိယႏၲိျဖစ္ေသာ အာသာဠႇာ-သဒၵါေနာင္ဏ-ပစၥည္းသက္၊ နဒါဒိ ဤပစၥည္းသက္၍ အာသာဠႇီ (စန္းလႏွင့္ယွဉ္ေသာ အာသာဠႇာနကၡတ္ျဖင့္ မွတ္သားအပ္ေသာ လျပည့္= ဝါဆိုလျပည့္) ဟု ႐ုပ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ အာသာဠႇီ ပုဏၰမာသီ အႆ မာသႆ သမၺႏၶိနီဟူေသာ ဝါက်၌ ပဌမႏၲျဖစ္ေသာ အာသာဠႇီ-သဒၵါေနာင္ ဏ-ပစၥည္းသက္၊ ေရွ႕ ဤသရကို ေခ်လွ်င္ အာသာဠႇ (အာသာဠႇာနကၡတ္ႏွင့္ ယွဉ္ေသာ လျပည့္ရွိေသာလ= ဝါဆိုလ)ဟု ႐ုပ္ျဖစ္၏။ ေမာဂ္၊၄။၁၃။ ၎-ပၪၥိကာႏွင့္ ေမာဂ္၊သ်။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsāḷha:[m.] name of a month.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSĀḶHA:[m] tên của một tháng (tháng sáu) --ḷhī [a] liên hệ đến vì sao của tháng sáu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsāḷha:အာသာဠႇ(ပု)
[(၁) အသယွ+ဏ။ အသေယွာ ရဝိ အေၾတတိ အာသာေဠႇာ၊ ယႆေဠာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၅။ (၂) အာသာဠႇာ+ဏ။ ဥတၱရာသာဠႇာယ ယုေတၱာ မာေသာ အာသာေဠႇာ အာသာဠႇီ ဝါ။ ႐ူ။ ႏွာ၊ ၂၂၉။ (၃) အာသာဠႇီ+ဏ။ အာသာဠႇာယဣႏၵဳယုတၱာယလကၡိတာ ပုဏၰမာသီဟူေသာ ဝါက်၌ တတိယႏၲိျဖစ္ေသာ အာသာဠႇာ-သဒၵါေနာင္ဏ-ပစၥည္းသက္၊ နဒါဒိ ဤပစၥည္းသက္၍ အာသာဠႇီ (စန္းလႏွင့္ယွဉ္ေသာ အာသာဠႇာနကၡတ္ျဖင့္ မွတ္သားအပ္ေသာ လျပည့္= ဝါဆိုလျပည့္) ဟု ႐ုပ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ အာသာဠႇီ ပုဏၰမာသီ အႆ မာသႆ သမၺႏၶိနီဟူေသာ ဝါက်၌ ပဌမႏၲျဖစ္ေသာ အာသာဠႇီ-သဒၵါေနာင္ ဏ-ပစၥည္းသက္၊ ေရွ႕ ဤသရကို ေခ်လွ်င္ အာသာဠႇ (အာသာဠႇာနကၡတ္ႏွင့္ ယွဉ္ေသာ လျပည့္ရွိေသာလ= ဝါဆိုလ)ဟု ႐ုပ္ျဖစ္၏။ ေမာဂ္၊၄။၁၃။ ၎-ပၪၥိကာႏွင့္ ေမာဂ္၊သ်။]
အာသာဠႇာနကၡတ္ႏွင့္ ယွဉ္ေသာ လ၊ ဝါဆိုလ။ (ႏြယ္တာလ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsāḷha:အာသာဠႇ (ပ)
အာသာဠီႇနကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝါဆိုလ။ ႏြယ္တာလ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,