Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āsā:f.[Sk.āśā] 希望,願望,意欲.
パーリ語辞典 水野弘元著
āsā:f.[Sk.āśā] 希望,願望,意欲.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āsā,【陰】 希望,欲望,渴望。 ~bhaṅga,【陽】 失望。(p59)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āsā,【陰】希望,欲望,渴望。āsā =taṇhā。āsābhaṅga,【陽】失望。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsā:āsā(thī)
အာသာ(ထီ)
«isu+a+ā.isu icchāyaṃ,a,issa ā āsā.,ṭī.162»
[ဣသု+အ+အာ။ ဣသု ဣစၧာယံ၊ အ၊ ဣႆ အာ အာသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၂]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āsā:āsā(thī)
အာသာ(ထီ)
«asa+a+ā (itthijotaka)»
[အသ+အ+အာ (ဣတၳိေဇာတက)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āsā:[f.] wish; desire; hope; longing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āsā,(f.) [cp.Sk.āśaḥ f.] expectation,hope,wish,longing,desire; adj.āsa (-°) longing for,anticipating,desirous of Vin.I,255 (°avacchedika hope-destroying),259; D.II,206; III,88; M.III,138 (āsaṁ karoti); A.I,86 (dve āsā),107 (vigat-āso one whose longings have gone); Sn.474,634,794,864; J.I,267,285; V,401; VI,452 (°chinna = chinnāsa C.); Nd1 99,261,213 sq; Vv 3713 (perhaps better to be read with v.l.SS ahaṁ,cp.VvA.172); Pug.27 (vigat° = arahattāsāya vigatattā vigatāso Pug.A 208); Dhs.1059 (+ āsiṁsanā etc.),1136; PvA.22 (chinn° disappointed),29 (°âbhibhūta),105; Dāvs.V,13; Sdhp.78,111,498,609.(Page 115)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
āsā:Daughter of Sakka.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āsā:Desire,longing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀSĀ:[f] sự ước ao,ham muốn,hy vọng,mong mỏi --bhaṅga [m] thất vọng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āsā:ước muốn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsā:အာသာ(ထီ)
[အသ+အ+အာ (ဣတၳိေဇာတက)]
(၁) အာ႐ုံ-တို႔သို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔-တိုပ္ကိုလႊမ္းမိုး-တတ္ေသာတရား (တဏွာ)။ (၂) အားမရ တင္းမတိမ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အာ႐ုံတို႔ကိုခံစား သုံးေဆာင္တတ္ေသာတရား၊ အာ႐ုံတို႔ကို သုံးေဆာင္ခံစား၍ အားမရႏိုင္ တင္းမတိမ္ႏိုင္ေသာ တရား (တဏွာ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āsā:အာသာ(ထီ)
[ဣသု+အ+အာ။ ဣသု ဣစၧာယံ၊ အ၊ ဣႆ အာ အာသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၂]
(၁) လိုလားေတာင့္တျခင္း။ (က) လိုလားေတာင့္တတတ္ေသာ တဏွာ။ (ခ) လိုလားေတာင့္တတတ္ေသာ-ဆႏၵ-ကုသိုလ္ဆႏၵ။ (၂) အာသာမည္ေသာနတ္။ (၃) အာသာမည္ေသာ နတ္သမီး သိၾကားမင္း၏ သမီးေလးေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ျဖစ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āsā:အာသာ (ဣ)
အလို။ ေတာင့္တျခင္း။ ရႏိုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,