Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āruppa:a.n.[arūpa-ya] 無色的; 無色界.-ṭṭhāyin 無色住的,在無色界者.
パーリ語辞典 水野弘元著
āruppa:a.n.[arūpa-ya] 無色の; 無色界.-ṭṭhāyin 無色住の,無色界に在る者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āruppa,【中,陽】 無色眾生,無實體的眾生,無色界。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āruppa,【中】【陽】無色衆生,無實體的衆生,無色界。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āruppa:āruppa(pu,na)
အာ႐ုပၸ(ပု၊န)
«arūpa+ṇya»
[အ႐ူပ+ဏ်]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
āruppa:s.jhāna
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āruppa:[nt.; m.] an incorporeal being; formless state.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āruppa,(adj.) [fr.arūpa as ā (= a2) -- *rūpya] formless,incorporeal; nt.formless existence D.III,275; M.I,410,cp.472; III,163; S.I,131 (°ṭṭhāyin); II,123; A.IV,316; It.61; Sn.754; J.I,406; Dhs.1385 (cp.trsl.57); Vism.338; DA.I,224; SnA 488,508; Sdhp.5,10; the four:Vism.III,326 sq.(Page 108)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRUPPA:[m] [nt] một chúng sinh trong cảnh vô sắc; cảnh vô sắc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āruppa:cõi vô sắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āruppa:အာ႐ုပၸ(ပု၊န)
[အ႐ူပ+ဏ်]
(၁) ႐ုပ္မရွိရာျဖစ္ေသာ-အ႐ူပစ်ာန္ရွိေသာ-ဘုံ၊ အ႐ူပဘုံ၊ အ႐ူပ ျဗဟၼေလာက။ (၂) (က) အ႐ူပဘုံ၌ ျဖစ္ေသာ-႐ုပ္မဟုတ္ေသာ-႐ုပ္မရွိေသာ-တရား။ ႐ုပ္မဟုတ္ေသာ ေကာင္းကင္ပညတ္စေသာ အာ႐ုံ၌ျဖစ္ေသာတရား။ အ႐ူပါဝစရတရား၊ အ႐ူပစ်ာန္၊ အ႐ူပသမာပတ္။ (ခ) အ႐ူပစ်ာန္ဟူေသာ အက်ိဳးရွိေသာ ကမၼ႒ာန္း၊ အာ႐ုပၸကမၼ႒ာန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āruppa:အာ႐ုပၸ (န) (အ႐ူပ+ဏ်)
႐ုပ္ကင္းသည္၏အျဖစ္။ အ႐ူပစိတ္။ အ႐ူပဈာန္။ အ႐ူပသမာပတ္။ အ႐ူပဘံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,