Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āruḷha:āruḷha(ti)
အာ႐ုဠႇ(တိ)
«ā+ruha+ta.ka,589.rū,.621.nīti,sutta.1193.,5.148»
[အာ+႐ုဟ+တ။ ကစၥည္း၊၅၈၉။ ႐ူ၊သုတ္။၆၂၁။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၉၃။ ေမာဂ္၊၅။၁၄၈]
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRUḶHA:[pp] của āruhaṭi đã đi lên,đã lên (xe,tàu)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āruḷha:အာ႐ုဠႇ(တိ)
[အာ+႐ုဟ+တ။ ကစၥည္း၊၅၈၉။ ႐ူ၊သုတ္။၆၂၁။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၉၃။ ေမာဂ္၊၅။၁၄၈]
(၁) (က) တက္ေသာ (အထက္သို႔တက္ေသာ)၊ တက္ေရာက္ေသာ။ (ခ) တက္စီးေသာ။ (၂) တက္အပ္ေသာ၊ တက္ေရာက္အပ္ေသာ၊ တက္စီးအပ္ေသာ။ (၃) တက္ရာ-တက္ေရာက္ရာ-ျဖစ္ေသာ။ အာ႐ုဠႇကာလ-ၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,