Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āropana:赠呈,差上げること
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āropana,【中】 放在,上升起,把…交托給。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āropana,【中】放在,上升起,把…交托給。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āropana:āropana(na,thī)
အာေရာပန(န၊ထီ)
«ā+ruha+ṇe+yu»
[အာ+႐ုဟ+ေဏ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āropana:[nt.] putting on; raising up to; committing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āropana,(nt.) [fr.āropeti] “putting on to",impaling Miln.197 (sūl°),290 (id.).(Page 109)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀROPANA:[nt] dọn,mang,vặn,để lên,đưa lên,ủy thác (vật chi)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āropana:အာေရာပန(န၊ထီ)
[အာ+႐ုဟ+ေဏ+ယု]
အေပၚသို႔တက္ေစျခင္း၊ တင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āropana:အာ-ေရာပန (န)
တင္ျခင္း။ တင္ထားျခင္း။အာေရာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,