Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āroha:m.[<ā-ruh] 登攀 ,高(度),乘坐者.-pariṇāha 高跟寬.-mada (增)長高憍(慢) [(譯者補充請自行判斷) assāroha 乘馬者.hatthāroha 乘象者.].
パーリ語辞典 水野弘元著
āroha:m.[<ā-ruh] 登攀 ,高さ,乗者.-pariṇāha 高さと幅.-mada 長高憍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āroha,【陽】 爬上,生長,高度,騎士。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āroha,ārūha(fr.ā + ruh),【陽】爬上,生長,增加(climbing up,growth,increase,extent,in cpd.ārohapariṇāha,(length & circumference)。hatthārohā,象軍。assārohā,馬軍。(°māna + pariṇāha-māna); SnA 382.assāroha,騎馬。hatthāroha,騎象。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āroha:āroha(pu)
အာေရာဟ(ပု)
«ā+ruha+ṇa»
[အာ+႐ုဟ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āroha:[m.] climbing up; growth; height; a rider.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āroha,(-°) [fr.ā + ruh] -- 1.climbing up,growth,increase,extent,in cpd.°pariṇāha length & circumference S.II,206; A.I,288; II,250; IV,397; V,19; J.III,192; V,299; VI,20; Vbh.345 (°māna + pariṇāha-māna); SnA 382.-- 2.one who has climbed up,mounted on,a rider,usually in cpd.ass° & hatth° horse-rider & elephantrider S.IV,310; A.II,166 = III,162 (T.ārūha); IV,107; DhsA.305.-- 3.outfit,possession (or increase,as 1?) Sn.420 (vaṇṇ°).(Page 109)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀROHA:[m] sự trèo lên,mọc lên,người cỡi ngựa,thằng nài
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āroha:sự tầm cỡ,có tầm thước,tài cao
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āroha:အာေရာဟ(ပု)
[အာ+႐ုဟ+ဏ]
(၁) ျမင့္ျခင္း၊ အျမင့္၊ အရွည္အလ်ား။ (၂) အထက္သို႔ တက္ျခင္း။ (၃) တက္စီးေသာသူ၊ ဆင္စီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲ။ (၄) တက္စီးအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āroha:အာ-ေရာဟ (ပ) (အာ√႐ုဟ္+ဏ)
တက္ျခင္း။ ႀကီးပြားျခင္း။ လံုးရပ္သဏၭာန္။ အေစာက္အနံ။ အျမင့္။ အလ်ား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,