Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ārogya:n.[aroga-ya] 無病,健康.-mada 無病憍(慢).
パーリ語辞典 水野弘元著
ārogya:n.[aroga-ya] 無病,健康.-mada 無病憍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ārogya,【中】 健康。 ~mada,【陽】 健康的自傲。 ~sālā,【陰】 醫院,療養院。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārogya,(abstr.fr.aroga,i.e.ā (= a2)+roga+ya),【中】無病、健康(absence of illness,health)。ārogyamada,【陽】健康的自傲。ārogyasālā,【陰】醫院,療養院。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ārogya:ārogya(na)
အာေရာဂ်(န)
«aroga+ṇya.arogassabhāvoārogyaṃ.,ṭī.331.ka.36va.nīti,sutta.78va.¤nitea ārogyaç ārugyaç āroggiya-hu rhi praeiea.ārugyaç āroggiya yakhucāmūnitea mara,āroggiya-arānitea arogiyaṃ (saṃ,1.87) huç arogatā (milinda.324) hu raeiea»
[အေရာဂ+ဏ်။ အေရာဂႆဘာေဝါအာေရာဂ်ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၁။ ကစၥည္း။ ၃၆ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၈ဝ။ ၎၌ အာေရာဂ်,အာ႐ုဂ်,အာေရာဂၢိယ-ဟု ပါဌ္သုံးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း ျပဆိုထား၏။ အာ႐ုဂ်,အာေရာဂၢိယ ပါဌ္မ်ားယခုစာမူတို႔၌ မေတြ႕ရ၊ အာေရာဂၢိယ-အရာ၌ အေရာဂိယံ (သံ၊၁။၈၇) ဟုလည္းေကာင္း,အေရာဂတာ (မိလိႏၵ။၃၂၄) ဟုလည္းေကာင္း ေတြ႕ရ၏]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ārogya:[nt.] health.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārogya,(nt.) [abstr.fr.aroga,i.e.ā (= a2) + roga + ya] absence of illness,health D.I,11; III,220 (°mada),235 (°sampadā); M.I,451 (T.ārūgya,v.l.ārogya),508,509; S.II,109; A.I,146 (°mada); II,143; III,72; V,135 sq.; Sn.749,257 = Dh.204 = J.III,196; Nd1 160; Vism.77 (°mada pride of health); PvA.129,198; Sdhp.234.(Page 108)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀROGYA:[nt] sức khỏe --sālā [f] nhà thương,dưỡng đường
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ārogya:sức khỏe,sự không bệnh tật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ārogya:အာေရာဂ်(န)
[အေရာဂ+ဏ်။ အေရာဂႆဘာေဝါအာေရာဂ်ံ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၁။ ကစၥည္း။ ၃၆ဝ။ နီတိ၊သုတၱ။၇၈ဝ။ ၎၌ အာေရာဂ်,အာ႐ုဂ်,အာေရာဂၢိယ-ဟု ပါဌ္သုံးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း ျပဆိုထား၏။ အာ႐ုဂ်,အာေရာဂၢိယ ပါဌ္မ်ားယခုစာမူတို႔၌ မေတြ႕ရ၊ အာေရာဂၢိယ-အရာ၌ အေရာဂိယံ (သံ၊၁။၈၇) ဟုလည္းေကာင္း,အေရာဂတာ (မိလိႏၵ။၃၂၄) ဟုလည္းေကာင္း ေတြ႕ရ၏]
(၁) အနာေရာဂါ-မရွိ-ကင္း-သည္၏အျဖစ္၊ အနာ-ေရာဂါ-မရွိျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း။ (၂) (ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ) အနာေရာဂါ မရွိေသာ တရား၊ နိဗၺာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ārogya:အာေရာဂ် (န) (အာေရာဂ+ဏ်)
အနာမရွိျခင္း။ ေရာဂါကင္းျခင္း။
အာေရာဂ်တၳာယ၊ အနာမရွိျခင္း အက်ိဳးငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,