Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ārati:f.[〃<ā-ram] 離,遠離.
パーリ語辞典 水野弘元著
ārati:f.[〃<ā-ram] 離,遠離.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ārati,【陰】 節制,停止。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārati,【陰】節制,停止。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ārati:ārati(thī)
အာရတိ(ထီ)
«ā+ramu+ti»
[အာ+ရမု+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ārati,(f.),abstinence; leaving off.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārati,(f.) [Sk.ārati,ā + ram] leaving off,abstinence Vv 639 (= paṭivirati VvA.263); in exegetical style occurring in typ.combn. with virati paṭivirati veramaṇī,e.g.at Nd2 462; Dhs.299.(Page 107)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ārati:Leaving off,cessation,abstinence
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRATI:[f] sự kiêng cữ,sự xa lìa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ārati:sự chừa bỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ārati:အာရတိ(ထီ)
[အာ+ရမု+တိ]
(က) ေဝးစြာေရွာင္ၾကဉ္တတ္ေသာ တရား။ (ခ) ေဝးစြာ-လြန္စြာ-ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ārati:အာ-ရတိ (ဣ) (အာ√ရမ္+တိ)
ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,