Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ārammaṇa:n.[Sk.ālambana] 所緣,緣境,對象.-paccaya 所緣緣.
パーリ語辞典 水野弘元著
ārammaṇa:n.[Sk.ālambana] 所縁,縁境,対象.-paccaya 所縁縁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ārammaṇa,【中】 感官的對象。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārammaṇa,(ā+ram執取﹑喜歡);梵ālambaṇa(ā+lamb掛上),【中】感官的對象(所緣)(preoccupation; mental object),目標(object)。ārammaṇapaccaya﹐所緣緣。《發趣論》(Paṭṭhāna)(CS:p.1.1):「所緣緣(ārammaṇapaccayo):1.~5.色(、聲、香、味、觸)處是依眼(、耳、鼻、舌、身)識界及其(眼識界)相應諸法之所緣緣為緣。6.色處、聲處、香處、味處、觸處是依意界(manodhātu,於南方論藏謂五門轉向與二種領受之三)及其相應諸法之所緣緣為緣。7.一切諸法(意識界是以色非色之一切法為所緣。意界是唯以五境為所緣)是依。意識界(89心之中,除二種五識與意界之三為76心)及其相應諸法之所緣緣為緣。凡緣如如諸法而如如之諸法即諸心心所法生者,則如是如是之諸法是依如是如是之諸心心所法之所緣緣為緣。」
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Ārammaṇa:所緣,對象(ps:ārammaṇa paccaya 所緣緣)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ārammaṇa:ārammaṇa(na)
အာရမၼဏ(န)
«(1) ā+lamba+yu+la- ra-pru,ba- ma-pru.(2) ā+ramu+yu»
[(၁) အာ+လမၺ+ယု+လ-ကို ရ-ျပဳ၊ ဗ-ကို မ-ျပဳ။ (၂) အာ+ရမု+ယု]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ārammaṇa:s.paccaya ,2.
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ārammaṇa:'object'.There are six:visible object,sound,odor,taste,body-impression,mind-object.The mind-object (dhammārammaṇa) may be physical or mental,past,present or future,real or imaginary.The 5 sense-objects belong to the corporeality-group (rūpakkhandha,s.khandha).They form the external foundations for the sense-perceptions,and without them no sense-perception or sense-consciousness (seeing,hearing,etc.) can arise.Cf.āyatanapaccaya.(App:paccaya 2.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ārammaṇa:[nt.] a sense-object.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārammaṇa,(nt.) [cp.Sk.ālambana,lamb,but in meaning confounded with rambh (see rabhati)] primary meaning “foundation”,from this applied in the foll.senses:(1) support,help,footing,expedient,anything to be depended upon as a means of achieving what is desired,i.e.basis of operation,chance Sn.1069 (= ālambana,nissaya,upanissaya Nd2 132); Pv.I,41 (yaṁ kiñc’ārammaṇaṁ katvā); ārammaṇaṁ labhati (+ otāraṁ labhati) to get the chance S.II,268; IV,185.-- (2) condition,ground,cause,means,esp.a cause of desire or clinging to life,pl.°ā causes of rebirth (interpreted by taṇhā at Nd1 429),lust Sn.474 (= paccayā SnA 410),945 (= Nd1 429); KhA 23; DhA.I,288 (sappāy°); PvA.279.-- (3) a basis for the working of the mind & intellect; i.e.sense-object,object of thought or consciousness,the outward constituent in the relation of subject & object,object in general.In this meaning of “relation” it is closely connected with āyatana (see āyatana3),so that it sometimes takes its place,it is also similar to visaya.Cpd.3 distinguishes a 5 fold object,viz.citta,cetasika,pasāda- & sukhuma-rūpa,paññatti,nibbāna.See on term especially Cpd.3,14; Dhs.trsl.XLI.& 209.-- A 1.sq.; IV,385; Sn.506; Ps.I,57 sq.,84 (four ā.); II,97,118,143; Dhs.1 (dhamm° object of ideation),180,584,1186 et passim; Vbh.12,79,92,319,332 (four); Nett 191 (six); Vism.87 sq.,375 (°saṅkantika),430 sq.(in var.sets with ref.to var.objects),533; DhsA.48,127; VvA.11,38.-- rūpārammaṇa lit.dependence on form,i.e.object of sight,visible form,especially striking appearance,visibility,sight D.III,228; S.III,53; A.I,82; J.I,304; II,439,442; PvA.265.‹-› ārammaṇaṁ karoti to make it an object (of intellection or intention),to make it one’s concern (cp.Pv.I,41,above 1).-- ārammaṇa-kusala clever in the objects (of meditation) S.III,266; ā°-paccayatā relation of presentation (i.e.of subj.& obj.) Nett 80.-- (4) (-°) (adj.) being supported by,depending on,centred in,concentrated upon PvA.8 (nissay°),98 (ek°); VvA.119 (buddh° pīti rapture centred in the Buddha).(Page 107)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRAMMAṆA:[nt] cảnh giới của lục căn (như sắc,thinh)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ārammaṇa:cảnh,đối tượng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ārammaṇa:အာရမၼဏ(န)
[(၁) အာ+လမၺ+ယု+လ-ကို ရ-ျပဳ၊ ဗ-ကို မ-ျပဳ။ (၂) အာ+ရမု+ယု]
(၁) အာ႐ုံ။ (က) စိတ္ေစတသိက္တရား-တို႔သည္ စြဲကိုင္အပ္ ေထာက္မွီအပ္ေသာ-တို႔၏ က်က္စားရာျဖစ္ေသာ-တို႔၏ လာေရာက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ျဖစ္ေသာ-တရား၊ (႐ူပါ႐ုံ,သဒၵါ႐ုံ,ဂႏၶာ႐ုံ,ရသာ႐ုံ,ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ,ဓမၼာ႐ုံဟူေသာ အာ႐ုံေျခာက္ပါးတည္း)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ārammaṇa:အာ-ရမၼဏ (အာ√လမၺ္+ယု)
တည္ရာ။ အေၾကာင္း။ အာ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,