Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
āraddhaviriya,(āraddha確立【過分】+viriya英雄本色) (=vīriyaṁ ārabhati),【形】直譯:勇悍。已被確立,已成為全然的精進,已殷懃精進,已發勤精進(aroused energy);古譯:發勤精進,殷懃精進。S.21.3./ II,276.:‘Idha,Moggallāna,bhikkhu āraddhavīriyo viharati--kāmaṁ taco ca nhāru ca aṭṭhī ca avasissatu,sarīre upasussatu maṁsalohitaṁ,yaṁ taṁ purisathāmena purisavīriyena purisaparakkamena pattabbaṁ na taṁ apāpuṇitvā vīriyassa saṇṭhānaṁ bhavissatīti.Evaṁ kho,Moggallāna,āraddhavīriyo hotī’ti.(目犍連!於此,有比丘發勤精進住,意誌堅定地剩下皮、腱、骨,身體的血肉枯乾,依人之活力,人之英雄本色,人之超常狀態,不起於英雄本色之座,可達不能達。目犍連!如是為發勤精進。)《雜阿含503經》世尊言:「目揵連!若此比丘,晝則經行、若坐,以不障礙法自凈其心;初夜若坐、經行,以不障礙法自凈其心;於中夜時,出房外洗足,還入房右脅而臥,足足相累,系念明相,正念、正知,作起思惟;於後夜時,徐覺、徐起,若坐亦經行,以不障礙法自凈其心;目揵連!是名比丘殷懃精進。」
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āraddhaviriya:[adj.] strenuous.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āraddhaviriya:sự chuyên cần,người chuyên cần,tinh cần
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āraddhaviriya:အာရဒၶဝိရိယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,