Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ārabhati:① [〃ā-rabh,rambh] 開始,出發,精勤.aor.ārabhi,ārabbhi; ger.ārabbha; pp.āraddha; pass.ārabbhati.② [Sk.ālabhate<labh] 殺,破壞.cf.nirārambha.
パーリ語辞典 水野弘元著
ārabhati:① [〃ā-rabh,rambh] 始む,出発す,励む.aor.ārabhi,ārabbhi; ger.ārabbha; pp.āraddha; pass.ārabbhati.② [Sk.ālabhate<labh] 殺す,破壊す.cf.nirārambha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ārabhati,(a + rabh + a),1.開始。 2.殺,折磨。 ārabhi,【過】。(p55)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārabhati,2 & ārabbhati(ā+rabhati,Sk.ārabhati & ārambhati,ā+rabh開始 (梵rabh勤加),開始,確立(to begin,start,undertake,attempt)。viriyaṁ ārabhati,發勤精進 (cp.ārambha)。【過】ārabhi & ārabbhi。【獨】ārabbha,ārabhitvā。【過分】āraddha。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārabhati,1 (‹rabh,identical with Sk.ālabhate,ā+labh 捕捉犧牲品以便宰殺,cp.nirārambha) 殺。ārabhi,【過】。【陽.單.與.屬.現分】ārabhato。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ārabhati: 開始、出發、著手、試圖做
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ārabhati:ārabhati(kri)
အာရဘတိ(ႀကိ)
«ā+rabha+a+ti»
[အာ+ရဘ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ārabhati:[ā + rabh + a] 1.begins; starts; 2.kills; tortures.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārabhati,2 & Ārabbhati [ā + rabhati,Sk.ārabhati & ārambhati,ā + rabh] to begin,start,undertake,attempt S.I,156 (ārabbhatha “bestir yourselves”) = Miln.245 = Th.1,256 (bh.); Pug.64 (bh.); viriyaṁ ārabhati to make an effort,to exert oneself (cp.ārambha) A.IV,334.‹-› aor.ārabhi DhA.II,38 & ārabbhi PvA.35.-- ger.ārabbha,see sep.-- pp.āraddha (q.v.).(Page 107)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārabhati,1 [not with Morris J.P.T.S.1889,202 fr.rabh and identical with ārabhati2,but with Kern,Toev.s.v.identical with Sk.ālabhate,ā + labh meaning to seize the sacrificial animal in order to kill it; cp.nirārambha] to kill,destroy M.I,371 (pāṇaṁ).(Page 107)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ārabhati:To begin; to undertake; to attempt; to exert oneself; to obtain by exertion
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRABHATI:(ā+rabh+a) khởi sự,bắt đầu,tra tấn,giết chết [aor] --ārabhi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ārabhati:bắt đầu,đi vào,khởi sự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ārabhati:အာရဘတိ(ႀကိ)
[အာ+ရဘ+အ+တိ]
(၁) အားထုတ္၏၊ (ေရွးဦးစြာ) ျပဳ၏၊ ျဖစ္ေစ၏။ (၂) အာပတ္သို႔ ေရာက္၏၊ အာပတ္သင့္၏။ (၃) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-သတ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ārabhati:အာ-ရဘတိ (အာ√ရဘ္)
အစျပဳ၏။ အားထုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,