Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
āraññika:=āraññaka.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
āraññika:林野住者。有住林野習慣的比庫則稱為“林野住者"。
林野 (arañña),即遠離村莊市鎮的山林、荒郊、野外。古音譯為阿蘭若、阿練若等。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āraññika:āraññika(na)
အာရညိက(န)
«āraññika+vatta.kye»
[အာရညိက+ဝတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āraññika:āraññika(ti)
အာရညိက(တိ)
«arañña+ṇika»
[အရည+ဏိက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āraññika:[adj.] belonging to or living in a forest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āraññika,(adj.) = āraññaka Vin.III,15; A.I,24; Pug.69; Vism.61,71 (where defined); Miln.341.(Page 107)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āraññika:hạnh ẩn lâm,hạnh trú trong rừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āraññika:အာရညိက(တိ)
[အရည+ဏိက]
(က) ေတာ၌ေနေလ့ရွိေသာ၊ အရညကင္ဓုတင္ေဆာက္တည္ေသာ၊ သူ (ရဟန္း၊ ပုဂၢိဳလ္)။ (ခ) ေတာ၌ေနေသာ၊ သားေကာင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āraññika:အာရညိက(န)
[အာရညိက+ဝတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
ေတာေနရဟန္းသည္ က်င့္အပ္ေသာ ဝတ္၊ အာရညိကဝတ္။ အာရညိကဝတၱ-လည္း ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āraññika:အာရညိက (တိ) (အရည+ဏိက)
ေတာ၌ ေနေသာ။ အရညကင္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,