Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āraññaka:a.[arañña-ka] = āranññika,araññaka 已住阿蘭若的,林住的.-aṅga 阿練若住支.-miga 野鹿,林野的鹿.-sīla 野性.
パーリ語辞典 水野弘元著
āraññaka:a.[arañña-ka] =āranññika,araññaka 阿蘭若に住せる,林住の.-aṅga 阿練若住支.-miga 野鹿,林野の鹿.-sīla 野性.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āraññaka,āraññika (arañña遠離地+ka (形容詞化)),【形】森林的,住在森林的,住遠離地(遠離社區)的。āraññaka bhikkhu﹐āraññiko bhikkhu無事比丘、林住比丘。《瞿尼師經》(Goliyānisuttaṁ),具壽舍利弗告諸比丘:無事比丘當學:(一)對於諸同梵行者,應存尊重與恭順(sagāravena bhavitabbaṁ sappatissena),(二)到僧伽中,依僧伽住者,應善巧安排座席(āsanakusalena bhavitabbaṁ),(三)不應過早入村,不應過午歸(nātikālena gāmo pavisitabbo nātidivā paṭikkamitabbaṁ),(四)應行為良好(ābhisamācārikopi dhammo jānitabbo.)(五)不應於食前、食後訪問諸善家(purebhattaṁ pacchābhattaṁ kulesu cārittaṁ āpajjitabbaṁ),(六)應修習不驕傲、(衣、缽、住處不)變化多端(anuddhatena bhavitabbaṁ acapalena)( 裝飾),(七)不應具饒舌、雜語(amukharena bhavitabbaṁ avikiṇṇavācena),(八)應好教(ㄐㄧㄠ)、具善友(suvacena bhavitabbaṁ kalyāṇamittena),(九)應守護根門(indriyesu guttadvārena bhavitabbaṁ),(十) 應修習於食知量(bhojane mattaññunā bhavitabbaṁ),(十一)應修習警寤(jāgariyaṁ anuyuttena bhavitabbaṁ),(十二)應修習具發勤精進(āraddhavīriyena bhavitabbaṁ),(十三)應修習具念近住(upaṭṭhitassatinā bhavitabbaṁ),(十四)應修習具入定(samāhitena bhavitabbaṁ),(十五)應修習具智慧(paññavatā bhavitabbaṁ)(做衣服等應該做的事)。(十六)應修習阿毘達摩、勝律(abhidhamme abhivinaye)(及其註解書),(十七)應修習超越諸色入無色之寂靜解脫(santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā),(十八)應修習超人法(uttari manussadhamme,在此指出世間法(lokuttaradhamme))。修習此法不獨無事比丘行之,人間比丘更應如此。(《中阿含26經》瞿尼師經,只有十三項,缺四、五、六、九、十二)。(M.69./I,469-473.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āraññaka:āraññaka(ti)
အာရညက(တိ)
«arañña+.,4.25»
[အရည+ကဏ္။ ေမာဂ္၊၄။၂၅]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āraññaka,(adj.),belonging to or living in a forest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āraññaka,(adj.) [fr.arañña + ka] belonging to solitude or the forest,sequestered; living in the forest,fond of seclusion,living as hermits (bhikkhū).Freq.spelt araññaka (q.v.).-- Vin.I,92 (bhikkhū); II,32,197,217 (bh.),265 (bh.); M.I,214; A.III,100 sq.,219; IV,21; V,66; J.III,174 (v.l.BB.a°); Miln.342; DhA.II,94 (vihāra).(Page 107)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRAÑÑAKA:,ñika [a] thuộc về ở rừng [m] người tu ẩn nơi rừng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āraññaka:tỳ khưu ẩn lâm,người chuyên sống ở rừng có lẽ do muốn giữ lại chút nét cổ phong,các dịch giả của hán tạng đôi khi không dịch chữ ārañña,mà chỉ phiên âm do đó,cụm từ tỳ khưu sống nơi lan nhã là dịch từ chữ āraññaka (sans aranyaka) này vậy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āraññaka:အာရညက(တိ)
[အရည+ကဏ္။ ေမာဂ္၊၄။၂၅]
(က) ေတာ၌ဖြားျမင္,ေတာ၌ တရားအားလုံးကို ထိုးထြင္း၍သိ,ေတာ၌ သီတင္းသုံးေနထိုင္ ေတာ္မူေသာ၊ (ျမတ္စြာဘုရား)။ (ခ) ေတာ၌ (အရညကင္ဓုတင္ေဆာင္၍) ေနေလ့ရွိေသာ၊ (ရဟန္း၊ ပုဂၢိဳလ္)။ (ဂ) ေတာ၌ ေမြးဖြား,ေတာ၌ ႀကီးပြါးေသာ၊ ေတာ၌-ေန-ျဖစ္-ေသာ၊ (သားေကာင္)။ (ဃ) ေတာ၌-ျဖစ္-အက်ဳံးဝင္-ေဆာက္လုပ္အပ္-ေသာ၊ (ေက်ာင္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āraññaka:အာရညက (န)
ေတာေက်ာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āraññaka:အာရညက (တိ) (အရည+ကဏ္)
ေတာ၌ ျဖစ္ေသာ။ ေတာ၌ ေနေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,