Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ārādheti:[ā-rādh 的 caus.] 使喜,使適意,到達,成功.aor.ārādhayi; pp.ārādhita.cf.ārādhaka.
パーリ語辞典 水野弘元著
ārādheti:[ā-rādh の caus.] 喜ばす,適意ならしむ,到達する,成功する.aor.ārādhayi; pp.ārādhita.cf.ārādhaka.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ārādheti,(ā + rādh + e),邀請,取悅,贏得好意,達到。 ārādhesi,【過】。ārādhita,【過分】。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārādheti,(ā+rādh+e),邀請,取悅,贏得好意,達到。ārādhesi,【過】。ārādhita,【過分】。ārādheyya,【義】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ārādheti:ārādheti(kā,kri)
အာရာေဓတိ(ကာ၊ႀကိ)
«ā+rādha+ṇe+ti»
[အာ+ရာဓ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ārādheti:[ā + rādh + e] invites; pleases; wins favour; obtains.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārādheti,[Caus.of ā + rādh,in meaning 2 confused with ārabhati.In BSk.strangely distorted to ārāgayati; freq.in Divy as well as Av.Ś] -- 1.to please,win favour,propitiate,convince J.I,337 (dārake),421,452; II,72 (manusse); IV,274 (for ābhirādheti T.); Vism.73 (ārādhayanto Nāthassa vana-vāsena mānasaṁ); DhA.II,71; Dāvs III,93 (ārādhayi sabbajanaṁ); Miln.352.In older literature only in phrase cittaṁ ārādheti to please one’s heart,to gladden,win over,propitiate D.I,118 sq.,175 (but cp.āraddha-citta to ārabhati); M I85,341; S.II,107; V,109; J.II,372; Miln.25.-- 2.to attain,accomplish,fulfill,succeed S.V,23 (maggaṁ),82,180,294; It III,(v.l.ārām°); Sn.488 = 509.Cp.ārādhaka 1.-- pp.ārādhita (q.v.).-- See also parābhetvā.(Page 108)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ārādheti:To propitiate,to conciliate,to make favour with; to win,to attain,to accomplish
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRĀDHETI:(ā+rādh+e) mời,thỉnh,làm vừa lòng,thắng ân huệ,đoạt được [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ārādheti:အာရာေဓတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အာ+ရာဓ+ေဏ+တိ]
(၁) ႏွစ္သက္ေစ၏၊ စိတ္ေက်နပ္ေစ၏၊ အလိုဆႏၵျပည့္ဝေစ၏။ (၂) ၿပီးစီးေစ၏၊ ျပည့္စုံေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ārādheti:အာ-ရာေဓတိ (ကာ) (အာ√ရာဓ္+ေဏ)
ႏွစ္သိမ့္ေစ၏။
ကိေစၧန သာမိကံ အာရာေဓတြာ၊ ၿငိဳျငင္သျဖင့္ လင္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,