Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ārā:① f.[〃] 錐.cf.āragga.② adv.[āra 的 abl.] 遠離,遠.-cārin 遠行的,遠離~而住.cf.ārakā,ārakatta.
パーリ語辞典 水野弘元著
ārā:①f.[〃] 錐.cf.āragga.②adv.[āra の abl.] 離れて,遠く.-cārin 遠行の,遠く離れて住む.cf.ārakā,ārakatta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ārā,【陰】 錐子。(p56)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ārā,【無】 在遠處,遠離,遙遠的。 ~cārī,【三】 遠離而住。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārā,【陰】錐子(awl)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ārā,【無】在遠處,遠離,遙遠的。ārācārī,【三】遠離而住。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ārā:ārā(bya)
အာရာ(ဗ်)

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ārā:ārā(thī)
အာရာ(ထီ)
«ara+ṇa+ā(itthijotaka)»
[အရ+ဏ+အာ(ဣတၳိေဇာတက)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārā,2 (indecl.) [Vedic ārād,Abl.as adv.; orig.a root der.fr.*ara remoteness,as in Sk.araṇa foreign & araṇya solitude q.v.under araṇa1 and arañña] far from,remote (from) (adv.as well as prep.with Abl.) Sn.156 (pamādamhā),736; Dh.253 (āsavakkhayā; DhA.III,377 expls. by dūragata); J.II,449 (jhānabhūmiyā; = dūre ṭhita C.); V,78 (saṁyame; = dūrato C.).See also ārakā

--cāra [in this combn. by Kern,Toev.s.v.unecessarily expld. as ārā = ārya; cp.similar phrases under ārakā] a life remote (from evil) A.IV,389.--cārin living far from evil leading a virtuous life D.I,4; M.I,179; III,33; A.III,216,348; IV,249; V,138,205; DA.I,72 (= abrahmacariyato dūra-cārin).(Page 108)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ārā,1 (f.) [Sk.ārâ; *ēl “pointed”,as in Ohg.āla = Ger.ahle,Ags.āēl = E awl; Oicel.alr] an awl; see cp.āragga.Perhaps a der.of ārā is āḷakā (q.v.).(Page 108)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ārā:An awl
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ārā:Far off
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRĀ:[f] cái dùi thợ giày
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀRĀ:[in]xa lìa,xa xôi --cāri [3] ở xa ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ārā:အာရာ(ထီ)
[အရ+ဏ+အာ(ဣတၳိေဇာတက)]
စူး၊ အပ္နဖားထြင္းစူး၊ ပြတ္ေဆာက္၊ အပ္။ အာရာပထ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ārā:အာရာ(ဗ်)

အေဝး၊ အေဝး-၌-က၊ ေဝးစြာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ārā:အာရာ (အ)
ေဝးစြာ။ ေဝးကြာသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ārā:အာရာ (ဣ)
စူး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,