Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpodhātu,【陰】 水元素。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpodhātu,【陰】水元素。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpodhātu:āpodhātu(thī)
အာေပါဓာတု(ထီ)
«āpa+dhātu. āpoca taṃ nissattasuññatasabhāvaṭṭhena dhātu cāti āpodhātu. abhi,ṭṭha,1.368»
[အာပ+ဓာတု။ အာေပါစ တံ နိႆတၱသုညတသဘာဝေ႒န ဓာတု စာတိ အာေပါဓာတု။ အဘိ၊႒၊၁။၃၆၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpodhātu:[f.] the element of cohesion.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPODHĀTU:[f] chất nước,chất lỏng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āpodhātu:thủy giới,nguyên tố nước,,chất nước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpodhātu:အာေပါဓာတု(ထီ)
[အာပ+ဓာတု။ အာေပါစ တံ နိႆတၱသုညတသဘာဝေ႒န ဓာတု စာတိ အာေပါဓာတု။ အဘိ၊႒၊၁။၃၆၈]
အာေပါဓာတ္၊ (က) ႐ုပ္ကလာပ္တို႔ကို ဖ႐ိုဖရဲမရွိေစရေအာင္ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသေဘာ၊ ရိေပ်ာ္ စီးယို စြတ္စိုျခင္း အရည္အေစးသေဘာ၊ ယင္းသေဘာကိုပင္ အာေပါဓာတ္ဆိုရသည္။ အာေပါ တျခားသေဘာ တျခားမဟုတ္။ သံတုံး,ေက်ာက္ခဲစေသာ ႐ုပ္ကလာပ္တို႔ ျပန္႔က်ဲမေနျခင္းသည္ အာေပါဓာတ္က ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အာေပါဓာတ္ လြန္လွ်င္ အရည္အေစး ျဖစ္ရ၏။ ယင္းအရည္အေစးကိုလည္း လြန္ဓာတ္ကိုစြဲ၍ အာေပါဟူ၍ပင္ ဆိုရ၏။မူရင္းၾကည့္ပါ။ အာဗႏၶန,အာဗႏၶနဓာတု,အာဗႏၶနာကာရ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpodhātu:အာေပါ-ဓာတု(ဣ)
ဖြဲ႕ေစးစီးယိုတတ္ေသာ သေဘာ။ စိမ့္ဝင္၍ ေပါင္းစုတတ္ေသာ သေဘာ။ ေပ်ာင္းအိေသာ လကၡဏာရွိေသာ သေဘာ။ အာေပါဓာတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,