Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpatti:f. [〃<āpajjati<ā-pad] 罪,罪過,犯戒. -kusalatā 入罪善巧. -uṭṭhāna-kusalatā 出罪善巧.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpatti:f. [〃<āpajjati<ā-pad] 罪,罪過,犯戒. -kusalatā 入罪善巧. -uṭṭhāna-kusalatā 出罪善巧.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpatti,【陰】 進入,宗教的罪過,修行上的違犯。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpatti,(Sk. āpatti,fr. ā + pad,cp. apajjati & BSk. āpatti),【陰】進入,宗教的罪過,修行上的違犯(an ecclesiastical offence)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpatti:āpatti(thī)
အာပတၱိ(ထီ)
«ā+pada+ti»
[အာ+ပဒ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpatti:[f.] getting into; an ecclesiastical offence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpatti,(f.) [Sk. āpatti,fr. ā + pad,cp. apajjati & BSk. āpatti,e. g,Divy 330] an ecclesiastical offence (cp. Kvu trsl. 362 n. 1),Vin.I,103 (°khandha),164 (°ṁ paṭikaroti),322 (°ṁ passati),354 (avasesā & anavasesā); II,2 sq. (°ṁ ropeti),59,60 (°pariyanta),88 (°adhikaraṇa),259 (°ṁ paṭikaroti); IV,344; D.III,212 (°kusalatā); A.I,84 (id.),87; II,240 (°bhaya); Dhs.1330 sq. (cp. Dhs.trsl. 346). ‹-› anāpatti Vin.III,35.

°vuṭṭhānatā forgiveness of an offence Vin.II,250 (put before anāpatti). (Page 102)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Āpatti:āpatti.-A section of the Vinaya Pitaka,the fourth chapter of the Parivāra. Vin.v.91ff.āpatti Vagga.-The twenty-fifth chapter of the Catukka Nipāta of the Anguttara Nikāya,containing ten suttas on various subjects. A.ii.239-46.1. āpatti Sutta.-Ananda informs the Buddha at Ghositārāma in Kosambī,that Bāhiya’s efforts to bring about dissension in the Order had not been suppressed because Anuruddha,being Bāhiya’s colleague,did not want to interfere. The Buddha tells him that they should not depend on Anuruddha for interference in disputes,for he was by temperament unfitted for such action. He then proceeds to discourse to Ananda on the four probable reasons for a monk being desirous of creating dissension (A.ii.239f).2. āpatti Sutta.-Deals with the four kinds of fears produced by transgressions,involving either being taken in the act and punished or having to confess guilt and receive punishment. A.ii.240-3.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āpatti:Offence,guilt,sin,crime
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPATTI:[f] sự phạm tội (trong đạo),sự nhét vào,sự đi vào
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āpatti:các thứ tội hay sự vi phạm các học giới nói chung (sẽ được trình bày rãi rác trong tập từ vựng này)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āpatti:tội lỗi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpatti:အာပတၱိ(ထီ)
[အာ+ပဒ+တိ]
(၁) (က) အာပတ္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အာဏာေဒသနာေတာ္ျဖစ္ေသာ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္တို႔ကို က်ဴးလြန္ေသာ ရဟန္း,ရဟန္းမတို႔အား သင့္ေရာက္ေသာ ပါရာဇိက,သံဃာဒိေသသ္-စေသာ အျပစ္မ်ား။ (၎ အာပတ္တို႔မွာ မာတိကာ ပါဠိေတာ္၌ ပါရာဇိက,သံဃာဒိေသသ,ပါစိတၱိယ,ပါဋိေဒသနီယ,ဒုကၠဋ-ဟူ၍ ၅-မ်ိဳးေဟာေတာ္မူ၏။ ဝိဘင္း (ပဒဘာဇနီ) ပါဠိေတာ္၌ ထုလႅစၥယႏွင့္ ဒုဗ႓ာသိတ-ဟု ေနာက္ထပ္ႏွစ္မ်ိဳး ထည့္စြက္၍ ၇-မ်ိဳးေဟာေတာ္မူ၏။ အာပတ္ဟူသည္ ပရမတၳျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္တရား,႐ုပ္ အဗ်ာကတ တရားျဖစ္သည္ဟု သာရတၳ၊၃။၃၇၈-၉-၌ ဆို၏။ (ခ) အာပတ္ (ေသာတာပတၱိ,သမာပတၱိ၌ ပါရွိေသာ အာပတ္)။ (၂) ေရာက္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpatti:အာ-ပတၱိ(ဣ) (အာ√ပဒ္+တိ)
ေရာက္ျခင္း။ လြန္က်ဴးျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္း။ အာပတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,