Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āpattādhikaraṇa:n. [āpatti-adhikaraṇa] 罪過諍事,犯罪諍事 [四諍事の一]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpattādhikaraṇa:āpattādhikaraṇa(na)
အာပတၱာဓိကရဏ(န)
«āpatti+adhikaraṇa»
[အာပတၱိ+အဓိကရဏ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āpattādhikaraṇa:những nghị luận của tăng chúng trong trường hợp xác định tội danh một tỳ khưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpattādhikaraṇa:အာပတၱာဓိကရဏ(န)
[အာပတၱိ+အဓိကရဏ]
အာပတၱာဓိက႐ုဏ္း၊ သမထတို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းေအးေစအပ္ေသာ အာပတ္ ၅-မ်ိဳး,အာပတ္ ၇-မ်ိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,