Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpanna:a. [āpajjati 的 pp.] 犯戒的,已犯的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpanna:a. [āpajjati の pp.] 犯戒の,犯せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āpanna:a. [āpajjati の pp.] 犯戒の,犯した
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpanna,(āpajjati 的【過分】),著手過,跌入過。 ~sattā,【陰】 孕婦。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpanna,(āpajjati 的【過分】),1.著手過,跌入過(entered upon,fallen into,possessed of,having done)。2.不幸,苦惱(unfortunate,miserable)。āpannasattā,【陰】孕婦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpanna:āpanna(ti)
အာပႏၷ(တိ)
«ā+pada+ta»
[အာ+ပဒ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpanna:[pp. of āpajjati] entered upon; fallen into.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpanna,[pp. of āpajjati] -- 1. entered upon,fallen into,possessed of,having done Vin.I,164 (āpattiṁ ā.); III,90; D.I,4 (dayāpanna merciful); Nd2 32 (taṇhāya). -- 2. unfortunate,miserable J.I,19 (V.124). Cp. pari°. (Page 102)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPANNA:(pp của āpajjaṭi) bắt đầu,nhào vào --saṭṭā [a] người phụ nữ mang thai
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āpanna:bị phạm,vi phạm,hành phạm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpanna:အာပႏၷ(တိ)
[အာ+ပဒ+တ]
(၁) ေရာက္ေသာ၊ သူ။ (က) အာပတ္သို႔ ေရာက္ေသာ၊ အာပတ္သင့္ေသာ၊ သူ။ (ခ) ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ၊ ေဘးရန္အႏၲရာယ္-သင့္ေရာက္-ႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံ-ေသာ၊ သူ။ (၂) ေရာက္-ယူ-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpanna:အာပႏၷ(ပ)
အာပတ္ေရာက္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpanna:အာပႏၷ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ပဒ္+န)
ေရာက္သည္။ အာပတ္သို႔ ေရာက္သည္။ အာပတ္သင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,