Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpajjati:[ā-pad,Sk. āpadyate] 來,會(面),遭遇(遭受,經歷),到達. opt. āpajjeyya; aor. āpajji,āpadi; ger. āpajjitvā,āpajja; pp. āpanna; caus. āpādeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpajjati:[ā-pad,Sk. āpadyate] 来る,会う,遭遇す,到達す. opt. āpajjeyya; aor. āpajji,āpadi; ger. āpajjitvā,āpajja; pp. āpanna; caus. āpādeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpajjati,(ā + pad + ya),進入,遭受,偶遇。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpajjati,(ā+pad去+ya;Sk. āpadyate),進入(get into),遭受、陷入(undergo),偶遇(meet with)。ppr. āpajjanto。pot. āpajjeyya。aor. āpajji & āpādi。3rd pl. āpādu。ger. āpajjitvā。pp. āpanna。caus. āpādeti。āpajja(=āsajja & ālajja)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpajjati:āpajjati(kri)
အာပဇၨတိ(ႀကိ)
«ā+pada+ya+ti. padagabhiyaṃ. nīti,dhā.227»
[အာ+ပဒ+ယ+တိ။ ပဒဂဘိယံ။ နီတိ၊ ဓာ။၂၂၇]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpajjati:[ā + pad + ya] gets into; undergoes; meets with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpajjati,[Sk. āpadyate,ā + pad] to get into,to meet with (Acc.); to undergo; to make,produce,exhibit Vin.II,126 (saṁvaraṁ); D.I,222 (pariyeṭṭhiṁ); It.113 (vuddhiṁ); J.I,73; Pug.20,33 (diṭṭh’ânugatiṁ); PvA.29 (ppr. āpajjanto); DhA.II,71 -- pot. āpajjeyya D.I,119 (musāvādaṁ). -- aor. āpajji J.V,349; PvA.124 (saṅkocaṁ) & āpādi S.I,37; A.II,34; It.85; J.II,293; 3rd pl. āpādu D.II,273. -- ger. āpajjitva PvA.22 (saṁvegaṁ),151. ‹-› pp. āpanna (q. v.). -- Caus. āpādeti (q. v.). -- Note. The reading āpajja in āpajja naṁ It.86 is uncertain (vv. ll. āsajja & ālajja). The id. p. at Vin.II,203 (CV. VII.4,8) has āsajjanaṁ,for which Bdhgh,on p. 325 has āpajjanaṁ. Cp. pariyāpajjati. (Page 101)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āpajjati:To enter,to fall into,to undergo
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPAJJATI:(ā+pad+ya) đi vào,chịu,bị (một sự gì),đương đầu với
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āpajjati:mắc vào,bị; tham dự,chịu,chấp nhận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpajjati:အာပဇၨတိ(ႀကိ)
[အာ+ပဒ+ယ+တိ။ ပဒဂဘိယံ။ နီတိ၊ ဓာ။၂၂၇]
ေရာက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpajjati:အာပဇၨတိ (အာ√ပဒ္)
ေရာက္၏။
ေဒါမနႆံ အာပဇၨတိ၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္းသို႔ေရာက္၏။ စကၡဳႁႏၵိေယ သံဝရံ အာပဇၨတိ၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အာပတၱႎ အာပဇၨမာေနာပိ၊ အာပတ္သို႔ ေရာက္ ေသာ္လည္း။ ဝိႆာသံ အာပဇၨိတြာ၊ အကၽြမ္းဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,