Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āpagā:f. 河,川. =āpakā,āpayā
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpagā,【陰】 河。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpagā,(āpa + ga of gam),【陰】河(a river)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpagā:āpagā(thī)
အာပဂါ(ထီ)
«āpa+gamu+kvi. āpānaṃ nivāso āpo,samuddo,ṇo. taṃ gacchatīti āpagā. ,ṭī,681.»
[အာပ+ဂမု+ကြိ။ အာပါနံ နိဝါေသာ အာေပါ၊ သမုေဒၵါ၊ ေဏာ။ တံ ဂစၧတီတိ အာပဂါ။ ဓာန္၊ဋီ၊၆၈၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpagā:[f.] river.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpagā,(f.) [āpa + ga of gam] a river Th.1,309; Sn.319; J.V,454; Dāvs.I,32; VvA.41. (Page 101)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āpagā:A river
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPAGĀ:[f] con sông,rạch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpagā:အာပဂါ(ထီ)
[အာပ+ဂမု+ကြိ။ အာပါနံ နိဝါေသာ အာေပါ၊ သမုေဒၵါ၊ ေဏာ။ တံ ဂစၧတီတိ အာပဂါ။ ဓာန္၊ဋီ၊၆၈၁။]
ျမစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpagā:အာပ-ဂါ(ဣ)
ျမစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,