Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpa:āpo n. [Sk. ap,āp,āpaḥ] 水. -kasiṇa 水遍 [十遍處之ー] . -gata 水性,水態. -dhātu 水界. -sama 等於水的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpa:āpo n. [Sk. ap,āp,āpaḥ] 水. -kasiṇa 水遍 [十遍処の一] . -gata 水性,水態. -dhātu 水界. -sama 水に等しき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpa,【陽,中】 水,液體 (【合】 中變成 āpo) 。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpa,【陽】【中】水,液體(fluid),流動(fluidity)。(【合】中變成 āpo)。Dhs.#963;CS:#968.:Katamaṁ taṁ rūpaṁ āpodhātu? Yaṁ 1āpo 2āpogataṁ 3sineho 4sinehagataṁ bandhanattaṁ rūpassa ajjhattaṁ vā bahiddhā vā upādiṇṇaṁ vā anupādiṇṇaṁ vā– idaṁ taṁ rūpaṁ āpodhātu.(什麼是‘色的水界’ (What is the Corporeality which is the Element of cohesion)?凡是1流動(fluidity)、2流動性、3黏(viscosity,由外往內聚)、4黏性,5束縛(holds together),生起於內、外,或已執取、未執取,這是「色的地界」。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpa:āpa(pu)
အာပ(ပု)
«āpa+ṇa»
[အာပ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpa:āpa(pu,na)
အာပ(ပု၊န)
«āpaç āpu+a. apaç appa+ṇa»
[အာပ,အာပု+အ။ အပ,အပၸ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpa:[m.; nt.] water; liquid. (In some spds. it becomes āpo).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpa,& Āpo (nt.) [Vedic ap & āp,f. sg. apā,pl. āpaḥ,later Sk. also āpaḥ nt. -- Idg. *ap & *ab,primarily to Lith. ùpé water,Old Prussian ape river,Gr. *)lpi/a N. of the Peloponnesus; further (as *ab) to Lat. amnis river,Sk. abda cloud,& perhaps ambu water] water; philosophically t. t. for cohesion,representative of one of the 4 great elements (cp. mahābhūta),viz. paṭhavī,āpo,tejo,vāyo:see Cpd. 268 & Dhs.trsl. 201,also below °dhātu. ‹-› D.II,259; M.I,327; S.II,103; III,54,207; A.IV,312,375; Sn.307,391 (°ṁ),392 (Loc. āpe),437 (id.); J.IV,8 (paṭhavi-āpa-teja°); Dhs.652; Miln.363 (Gen. āpassa,with paṭhavī etc.); Sdhp.100.

--kasiṇa the water-device,i. e. meditation by (the element of) water (cp. Mystic 75 n.) D.III,268; J.I,313; Dhs.203; Vism.170; DhA I 312; III,214. --dhātu the fluid element,the essential element in water,i. e element of cohesion (see Cpd. 155 n. 2; Mystic 9 n. 2; Dhs.trsl. 201,242) D.III,228,247; M.I,187,422:Dhs.652; Nett 74. See also dhātu. --rasa the taste of water A.I,32; SnA 6. --sama resembling water M.I,423. (Page 101)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPA:[m] [nt] nước,chất lỏng (có khi trở thành āpo)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āpa:nước,thủy,sự tươm ướt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpa:အာပ(ပု၊န)
[အာပ,အာပု+အ။ အပ,အပၸ+ဏ]
(၁) ေရ။ (ျမစ္,ေခ်ာင္း,ကန္စသည္တို႔၌ရွိေသာ ေရ၊ အရည္။ ၎ကို ဝဏၰဂႏၶ-စေသာ အျခံအရံ ျဒဗ္အေဆာက္အဦ,တကြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သသမ႓ာရအာေပါဟုေခၚ၏)။ (၂) ဖြဲ႕စည္း-ယိုစီး-ေစးကပ္စြတ္စို-ျခင္းဟူေသာ သေဘာလကၡဏာ၊ အာေပါဓာတ္။ (၎ကို လကၡဏအာေပါ-ဟု ေခၚ၏။ အာေပါဓာတု-လည္းၾကည့္။ (၃) စ်ာန္၏ အာ႐ုံ ပဋိဘာဂနိမိတ္ျဖစ္ေသာ ေရ၊ အာေပါကသိုဏ္း၊ ေရကသိုဏ္း၊ (၎ကို အာရမၼဏအာေပါ-ဟုလည္းေကာင္း,နိမိတၱအာေပါ-ဟု လည္းေကာင္း ေခၚ၏)။ အာေပါကသိဏ-လည္းၾကည့္။ (၄) အာေပါအမည္ရွိေသာ နတ္။ (အာေပါကသိုဏ္းကို အာ႐ုံျပဳ၍ စီးျဖန္းပြါးမ်ားသျဖင့္ အာေပါကသိဏစ်ာန္ကို ရရွိၿပီးေနာက္ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေသာအခါ၌လည္း မိမိရရွိခဲ့ေသာ စ်ာန္အားေလ်ာ္စြာ ၎နတ္ကို အာေပါနတ္ဟုပင္ ေခၚေဝၚသမုတ္၏၊ ၎ကို သမၼဳတိအာေပါဟု ေခၚသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpa:အာပ(ပု)
[အာပ+ဏ]
ေရတို႔၏ တည္ရွိရာ ဌာန၊ သမုဒၵရာ။ အာပဂါ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
āpa:အာပ
ဘူ+သြာ+စု = ဗ်ာပေန-ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္း၌။ အာပတိ။ အာပုဏာတိ၊ အာေပတိ၊ အာပယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpa:အာပ(န)
ေရ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,