Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
āpūrati:[a-pūrati] 已被充滿,充滿.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpūrati:[a-pūrati] 充たされる,充満す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpūrati,(a + pūr + a),充滿,增加。 āpūri,【過】。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpūrati,(a+pūr(梵pr / prṇ/ pūr)充滿+a),充滿,增加。āpūri,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpūrati:āpūrati(kri)
အာပူရတိ(ႀကိ)
«ā+pūra+a+ti»
[အာ+ပူရ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpūrati:[ā + pūr + a] becomes full; increases.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpūrati,[a + pūrati] to be filled,to become full,to increase J.III,154 (cando ā.= pūrati C.); IV,26,99,100.(Page 102)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āpūrati:Tobe filled,to increase
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPŪRATI:(ā+pūr+a) trở thành đầy,được gia tăng [aor] --āpūri
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpūrati:အာပူရတိ(ႀကိ)
[အာ+ပူရ+အ+တိ]
ျပည့္၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးတိုးပြါး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpūrati:အာ-ပူရတိ (အာ√ပုရ္)
ျဖည့္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,