Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpāyika:a. [apāya-ika] 惡趣的,苦界的.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpāyika:a. [apāya-ika] 悪趣の,苦界の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpāyika,【形】 出生在惡道的,屬於惡道的。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpāyika,【形】出生在惡道的,惡道的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpāyika:āpāyika(ti)
အာပါယိက(တိ)
«apāya+ṇika»
[အပါယ+ဏိက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpāyika:[adj.] born in or belonging to a state of misery.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpāyika,(adj.-n.) [fr. apāya] one suffering in an apāya or state of misery after death Vin.II,202 = It.85 (v. l. ap°); Vin.II,205; D.I,103; A.I,265; It.42; Vism.16; PvA.60. (Page 102)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPĀYIKA:[m] sanh vào cảnh khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpāyika:အာပါယိက(တိ)
[အပါယ+ဏိက]
(၁) (က) အပါယ္ဘုံ၌-ျဖစ္ထိုက္-လားေရာက္ထိုက္-ျဖစ္လတၱံ႕-လားေရာက္လတၱံ႕-ေသာ၊ အပါယ္ဟူေသာ အက်ိဳးကို ရထိုက္ေသာ၊ အပါယ္ဘုံတို႔၌ ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ကံႏွင့္ ယွဉ္ေသာ။ (ခ) အပါယ္ဘုံ၌-ကပ္ေရာက္ေသာ- ျဖစ္ျခင္းအေလ့ရွိေသာ။ (ဂ) အပါယ္ဘုံ၌-ျဖစ္ေသာ-ရွိေသာ။ (ဃ) အပါယ္ဘုံ၌ ေတြ႕ၾကဳံ ခံစားေနရေသာ။ (င) အပါယ္ဘုံသား ျဖစ္ေသာ။ (စ) အပါယ္ဘုံ၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ အပါယ္ဟူေသာ အက်ိဳး-ကို ရထိုက္ေသာ-ရွိေသာ။ (၂) (ဝိဇၨာစရဏသမၸဒါ၏) ပ်က္စီးေၾကာင္း အက်င့္၌ ယွဉ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpāyika:အာပါယိက(တိ) (အပါယ+ဏိက)
အပါယ္၌ ျဖစ္ေသာ။ အပါယ္သို႔ လားေသာ။ အပါယ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ။ ခ်မ္းသာကင္းေသာ။ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,