Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpātha:m. [ā-pātha] 領域,視野,識域.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpātha:m. [ā-pātha] 領域,視野,識域.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpātha,【陽】(感覺器官的)範圍。 ~gata,【形】 進入範圍的。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpātha,【陽】(感覺器官的)範圍。āpāthagata,【形】進入範圍的。paccuppannālambanesu āpātham āgatesu(paccuppannārammaṇesu āpāthagatesu),進入現在所緣範圍。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpātha:āpātha(pu)
အာပါထ(ပု)
«ā+patha+ṇa»
[အာ+ပထ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpātha,(m.),sphere or range (of a sense organ).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpātha,[etym.? Trenckner,Miln.p. 428 says:“I suspect ā. to be corrupted from āpāta (cp. āpatati),under an impression that it is allied to patha; but it is scarcely ever written so”] sphere,range,focus,field (of consciousness or perception; cp. Dhs.trsl. 199),appearance A.II,67; J.I,336; Vbh.321; Miln.298; Vism.21,548; DA.I,228; DhsA.308,333; VvA.232 (°kāla); DhA.IV,85; Sdhp.356. Usually in phrase āpāthaṁ gacchati to come into focus,to become clear,to appear M.I,190; S.IV,160,or °ṁ āgacchati Vin.I,184; A.III,377 sq.; IV,404; Vism.125. Cp. °gata below.

--gata come into the sphere of,appearing,visible M.I,174 = Nd2 jhāna (an° unapproached); PvA.23 (āpāthaṁ gata). --gatatta abstr. fr. last:appcarance Vism.617. (Page 102)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPĀTHA:[m] khu vực,phạm vi (của ngũ quan) --gaṭa [a] vào trong một khu vực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpātha:အာပါထ(ပု)
[အာ+ပထ+ဏ]
ထင္ျခင္း၊ ထင္ေပၚလာျခင္း (ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ဒြါရ၌ အာ႐ုံ၏ အျဖစ္ျဖင့္ ထင္ေပၚ လာျခင္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpātha:အာ-ပါထ(ပ) (အာ√ပထ္+ဏ)
ထင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,