Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpāna:n. [ā-pā-ana] 喝飲(的事),飲酒,酒場.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpāna:n. [ā-pā-ana] 飲むこと,飲酒,酒場.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpāna,【中】 飲料,宴會。 ~bhūmi,【陰】 ~maṇḍala,【中】 宴會廳。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpāna,【中】飲料,宴會。āpānabhūmi,【陰】āpānamaṇḍala,【中】宴會廳。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpāna:āpāna(na)
အာပါန(န)
«ā+pā+yu»
[အာ+ပါ+ယု]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpāna:āpāna(na)
အာပါန(န)
«apa+āna»
[အပ+အာန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpāna:[nt.] drinking hall.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpāna,(nt.) [fr. ā + pā] drinking; drinking party,banquet; banqueting-hall,drinking-hall J.I,52 (°maṇḍala); V,292 (°bhūmi); Vism.399 (id.); DhA.I,213 (id.,rañño). (Page 102)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
āpāna:One of the Vanni chiefs of Ceylon,brought into subjection by Bhuvanekabāhu I. (Cv.xc.33)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPĀNA:[nt] phòng giải khát --bhūmi [f] --maṇṇala [nt] phòng ăn,phòng đãi tiệc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpāna:အာပါန(န)
[အပ+အာန]
ထြက္သက္ေလ။ အပါန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpāna:အာပါန(န)
[အာ+ပါ+ယု]
အရက္ဝိုင္း၊ ေသေသာက္ရာ အစည္းအေဝး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpāna:အာ-ပါန(န) (အာ√ပါ+ယု)
ေသာက္ျခင္း။ ေသေသာက္ျခင္း။ ေသေသာက္ပြဲ။ အရက္ဝိုင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,