Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpādaka:m. āpādikā f. [<ā-pad] m. 養育者,保護者; f. 養母,乳母.
パーリ語辞典 水野弘元著
āpādaka:m. āpādikā f. [<ā-pad] m. 養育者,保護者; f. 養母,乳母.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āpādaka,【陽】 照顧孩子的人,監護人。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āpādaka,【陽】照顧孩子的人,監護人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āpādaka:āpādaka(ti)
အာပါဒက(တိ)
«ā+pada+ṇvu. thī-nitea āpādikā»
[အာ+ပဒ+ဏြဳ။ ထီ-၌ အာပါဒိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āpādaka,(m.),one who takes care of a child; a guardian.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āpādaka,(adj.-n.) [fr. ā + pad] -- 1. (adj.) producing,leading to (-°) VvA.4 (abhiññ° catuttha-jjhāna). -- 2. (n.) one who takes care of a child,a protector,guardian A.I,62 = 132 = It.110 (+ posaka). -- f. āpādikā a nurse,foster-mother Vin.II,289 (+ posikā). (Page 102)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀPĀDAKA:[m] người săn sóc trẻ con,người trông nom
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āpādaka:အာပါဒက(တိ)
[အာ+ပဒ+ဏြဳ။ ထီ-၌ အာပါဒိကာ]
(က) ႀကီးပြါးေစတတ္ေသာ၊ တိုးပြါးေစတတ္ေသာ၊ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ၊ သူ။ (ခ) ေရာက္ေစတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āpādaka:အာ-ပါဒက(တိ) (အာ√ပဒ္+ဏြဳ)
ေစာင့္ေရွာက္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,