Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āneñjappatta:āneñjappatta(ti)
အာေနၪၨပၸတၱ(တိ)
«(1)āneñja(=aniñjabhāva+patta. (2) āneñja(=aniñjibhāvasādhaka)+patta»
[(၁)အာေနၪၨ(=အနိၪၨဘာဝ+ပတၱ။ (၂) အာေနၪၨ(=အနိၪၨိဘာဝသာဓက)+ပတၱ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āneñjappatta:đạt tới bất đồng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āneñjappatta:အာေနၪၨပၸတၱ(တိ)
[(၁)အာေနၪၨ(=အနိၪၨဘာဝ+ပတၱ။ (၂) အာေနၪၨ(=အနိၪၨိဘာဝသာဓက)+ပတၱ]
(၁) မတုန္လႈပ္သည္၏အျဖစ္-မတုန္လႈပ္ျခင္း-သို႔ေရာက္ေသာ။ (၂) မတုန္လႈပ္သည္၏အျဖစ္ကို ၿပီးေစတတ္ေသာ အ႐ူပစ်ာန္ေလးပါးသို႔ ေရာက္ေသာ၊ မတုန္လႈပ္သည္၏အျဖစ္ကို ၿပီးေစတတ္ေသာ အ႐ူပစ်ာန္ေလးပါးျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āneñjappatta:အာေနၪၨ-ပၸတၱ(တိ)
မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,