Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ānantarika:ānantariya a. [an-anta-ra-ika] 無間的,直接的. -kamma 無間業.
パーリ語辞典 水野弘元著
ānantarika:ānantariya a. [an-anta-ra-ika] 無間の,直接の. -kamma 無間業.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ānantarika,ānantariya a. [an-antara-ika] 無間の,直接の. ānantarikasamādhis-miṁ ñāṇam 無間定の智. -kamma 無間業[逆罪,無間地獄に堕す業]. ceto-samādhi 無間心定. -samādhi無間定
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ānantarika,【形】 下一個。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ānantarika,(ānantarikaya)(fr. an + antara + ika),【形】不間斷的(without an interval,immediately following,successive)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ānantarika:ānantarika(ti)
အာနႏၲရိက(တိ)
«ānantarika(ya)+ṇa»
[အာနႏၲရိက(ယ)+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ānantarika:ānantarika(ti)
အာနႏၲရိက(တိ)
«(1) anantara+ṇika. (2) anantarāya- nirutti ānantarika-pru.»
[(၁) အနႏၲရ+ဏိက။ (၂) အနႏၲရာယ-ကို နိ႐ုတၱိနည္းျဖင့္ အာနႏၲရိက-ျပဳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ānantarika:[adj.] immediately following.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ānantarika,(& °ya) [fr. an + antara + ika] without an interval,immediately following,successive Vin.I,321; II,212; Pug.13; Dhs.1291.

--kamma “conduct that finds retribution without delay” (Kvu trsl. 275 n. 2) Vin.II,193; J.I,45; Kvu 480; Miln.25 (cp. Dhs.trsl. 267); Vism.177 (as prohibiting practice of kammaṭṭhāna). (Page 100)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀNANTARIKA:[a] kế liền,theo sau lập tức
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ānantarika:vô gián nghiệp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ānantarika:အာနႏၲရိက(တိ)
[(၁) အနႏၲရ+ဏိက။ (၂) အနႏၲရာယ-ကို နိ႐ုတၱိနည္းျဖင့္ အာနႏၲရိက-ျပဳ။]
(၁) (က) မိမိ၏ အျခားမဲ့၌-မိမိႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးေနရာ၌- ထိုင္ေနေသာ၊ သူ။ (ခ) မဂ္၏ အျခားမဲ့၌-မဂ္ျဖစ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ခ်က္ျခင္း-ျဖစ္ေပၚလာေသာ၊ ေစေတာသမာဓိ (ဖိုလ္တရား)။ (ဂ) မိမိ (မဂ္တရား)၏ အျခားမဲ့၌ျဖစ္ေသာ ဖိုလ္ဟူေသာအက်ိဳး-၌ ယွဉ္ေသာ- ကိုထိုက္ေသာ-ရွိေသာ၊ မိမိျဖစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ခ်က္ျခင္း ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ိဳးတရားကို မခြၽတ္မလႊဲ အျမဲမုခ်ျဖစ္ေပၚလာေစတတ္ေသာ ေစေတာသမာဓိ(မဂ္တရား)။ (ဃ) စုတိ၏ အျခားမဲ့၌ ျဖစ္ေသာ အက်ိဳး-၌ ယွဉ္ေသာ-ရွိေသာ-ကို ျပဳျခင္း (ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း) အေလ့ရွိေသာ၊ စုတိစိတ္ျဖစ္ၿပီး (ေသၿပီး) သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ခ်က္ျခင္း အပါယ္ငရဲ ပဋိသေႏၶအက်ိဳးကို မခြၽတ္မလႊဲ အျမဲမုခ်၊ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ၊ ကံ (မာတုဃာတက စေသာ အာနႏၲရိယ ကံ ငါးပါး)။ (၂) အႏၲရာယ္-အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အဆီး-မရွိေသာ၊ အပါယ္ငရဲ ပဋိသေႏၶ-အက်ိဳးကို မေပးႏိုင္ေစျခင္းငွါ အျခားေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကံမ်ားက အႏၲရာယ္မျပဳ-မတားျမစ္ မဖ်က္ဆီး-ႏိုင္ေသာ၊ ကံ (မာတုဃာတက-စေသာ အာနႏၲရိယ ကံ ငါးပါး)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ānantarika:အာနႏၲရိက(တိ)
[အာနႏၲရိက(ယ)+ဏ]
အာနႏၲရိက(ယ)ကံ-ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ-ကို က်ဴးလြန္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ānantarika:အာနႏၲရိက(တိ) (အနႏၲရ+ဏိက)
အျခားမရွိသည္။ အျခားမဲ့ အက်ိဳးေပးတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,