Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āmisa:n. [<āma,Sk. āmiṣa ] 財,食,味,利益. -khāra 灰汁(灰水,洗濯用鹼水). -dāna 財施.
パーリ語辞典 水野弘元著
āmisa:n. [<āma,Sk. āmiṣa ] 財,食,味,利益. -khāra 灰汁. -dāna 財施.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āmisa,【中】 食物,肉,餌,利益,【形】 材料。 ~dāna,【中】 布施必需品(即:食物,居所,等)。(p54)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āmisa,(梵āmisa),【中】食物,肉,餌,利益,財貨。【形】材料。āmisadāna,【中】布施必需品(即:食物,居所等)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āmisa:āmisa(na)
အာမိသ(န)
«(1) ā+mi+. ṇvādi. 214. (2) ā+misa+a. ,ṭī.279-8va. (3) ā+masa+a. ma,ṭī,3. 247. anuṭī,2.171. (4) āma+isa.saṃ,ṭī,1.168. (āmipa-saṃ)»
[(၁) အာ+မိ+သက္။ ဏြာဒိ။ ၂၁၄။ (၂) အာ+မိသ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၉-၈ဝ။ (၃) အာ+မသ+အ။ မ၊ဋီ၊၃။ ၂၄၇။ အႏုဋီ၊၂။၁၇၁။ (၄) အာမ+ဣသ။သံ၊ဋီ၊၁။၁၆၈။ (အာမိပ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āmisa:[nt.] food; flesh; bait; gain. (adj.) material.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āmisa,(nt.) [der. fr. āma raw,q. v. for etym. -- Vedic āmis (m.); later Sk. āmiṣa (nt.),both in lit. & fig. meaning] ‹-› 1. originally raw meat; hence prevailing notion of “raw,unprepared,uncultivated”; thus °khāra raw lye Vin.I,206. -- 2. “fleshy,of the flesh” (as opposed to mind or spirit),hence material,physical; generally in opposition to dhamma (see dhamma B 1. a. and also next no.),thus at M.I,12 (°dāyāda); It.101 (id.); A.I,91 = It.98 (°dāna material gifts opp. to spiritual ones); Dhs.1344 (°paṭisanthāra hospitality towards bodily needs,cp. Dhs.trsl. 350). -- 3. food,esp. palatable food (cp. E. sweetmeat); food for enjoyment,dainties Vin.II,269 sq.; J.II,6; Miln.413 (lok°); DA.I,83 (°sannidhi),-- 4. bait S.I,67; IV,158; J.IV,57,219; VI,416; DA.I,270. -- 5. gain,reward,money,douceur,gratuity,“tip” PvA.36,46; esp. in phrase °kiñcikkha-hetu for the sake of some (little) gain S.II,234; A.I,128; V,265,283 sq.,293 sq.; Pug.29; Pv.II,83 (= kiñci āmisaṁ patthento PvA.107); Miln.93; VvA.241 (= bhogahetu). -- 6. enjoyment Pv.II,82 (= kāmāmise-laggacitto PvA.107). -- 7. greed,desire,lust Vin.I,303 (°antara out of greed,selfish,opp. mettacitto); A.III,144 (id.),184 (id.); I,73 (°garū parisā); J.V,91 (°cakkhu); Ps.II,238 (mār°). See also cpds. with nir° and sa°. (Page 104)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀMISA:[nt] vật thực,thịt,tiền thế chân gia tăng,lợi [adj] thuộc vật chất --dāna [nt] cho,biếu vật cần thiết như vật thực,chỗ ở,vv…
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āmisa:tài vật,vật chất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āmisa:အာမိသ(န)
[(၁) အာ+မိ+သက္။ ဏြာဒိ။ ၂၁၄။ (၂) အာ+မိသ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၉-၈ဝ။ (၃) အာ+မသ+အ။ မ၊ဋီ၊၃။ ၂၄၇။ အႏုဋီ၊၂။၁၇၁။ (၄) အာမ+ဣသ။သံ၊ဋီ၊၁။၁၆၈။ (အာမိပ-သံ)]
အာမိသ၊ ကိေလသာတို႔ျဖင့္ သုံးသပ္အပ္ေသာ အရာ။ (၁) (ယာဂု,ထမင္း-စေသာ) အစာ၊ ခဲဖြယ္ေဘာဇဉ္။ (၂) အသား။ (၃) သကၤန္းစေသာပစၥည္း၊ ပစၥည္းေလးပါး။ (သကၤန္းစေသာ ပစၥည္းေလးပါးသည္ မုခ်အာမိသ၊ ဝ႗ဂါမိ ကုသိုလ္သည္ ပရိယာယ အာမိသ။ မ၊႒၊၁။၉၃)။ (၄) သုံးေဆာင္ဖြယ္ ဝတၳဳ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း။ (၅) ကာမဂုဏ္ငါးပါး၊ ဝတၳဳကာမ။ (၆) ကိေလသာကာမ၊ တဏွာေလာဘ။ (၇) လာဘ္၊ တံစိုး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း။ အာမိသကိၪၥိကၡေဟတု-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āmisa:အာမိသ(န)
သားစိမ္း။ အစာ။ ထမင္းခဲဖြယ္။ ေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္းသကၤန္း စသည္။ ပစၥည္းေလးပါး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,