Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āmasana:n. [<āmasati] 捉摩,摩捉 (捉住且觸摸撫摩).
パーリ語辞典 水野弘元著
āmasana:n. [<āmasati] 捉摩,摩捉.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āmasana,【中】 觸摸,摩擦。(p54)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āmasana,【中】觸摸,摩擦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āmasana:āmasana(na,thī)
အာမသန(န၊ထီ)
«ā+masa+yu»
[အာ+မသ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āmasana:[nt.] touching; rubbing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āmasana,(nt.) [fr. āmasati] touching,handling; touch Vin.IV,214. Cp. III,118; Miln.127,306; DA.I,78. (Page 104)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āmasana:lời kẻ,văn tự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āmasana:အာမသန(န၊ထီ)
[အာ+မသ+ယု]
(က) သုံးသပ္ျခင္း၊ ထိရာအရပ္၌ပင္ ျပင္းစြာသုံးသပ္ျခင္း၊ ဆုပ္နယ္ျခင္း။ (ခ) သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āmasana:အာ-မသန(န) (အာ√မသ္+ယု)
မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,