Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āma:① indecl. [Sk. BSk.〃] 是的,是那樣,唯然. -jāta 女奴隷之子. ② a. [〃] 生的(沒煮過的),不加工的. -gandha 生腥臭味,臭穢. -giddha 貪餌(追逐餌而貪求). -āsaya 生臟,胃.
パーリ語辞典 水野弘元著
āma:①indecl. [Sk. BSk.〃] 然り,唯然. -jāta 奴隷女の子. ②a. [〃] なまの,加工しない. -gandha なまぐさ,臭穢. -giddha 餌を貪る. -āsaya 生臓,胃.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āma,āmaka,【形】 生的,新鮮的,未煮過的,未成熟的。 ~gandha,【陽】討厭的氣味,肉。 ~kasusāna,【中】 停屍林,為了讓野獸吃而丟棄屍體的場所。(p54)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āma,【無】(表示答應的詞:)是、唯〈書〉。(p54)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āma,āmaka,【形】生的,新鮮的,未煮過的,未成熟的。āmagandha,【陽】討厭的氣味,肉。āmakasusāna,【中】停屍林,為了讓野獸吃而丟棄屍體的場所。Pāci.IV,264︰āmakadhaññaṁ nāma sāli vīhi yavo godhumo kaṅgu varako kudrusako.(生谷(即七谷):sāli 米(泰國說「小麥」wheat)、 vīhi 稻谷、yava 大麥(泰國說‘糯米’glutinous rice)、godhūma 小麥(泰國說「野豌豆」tares)、kaṅgu 黍(或小米、粟millet or sorghum)、varaka 豆(泰國說「薏苡仁」Job’s tears)、kudrūsaka 谷類)。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āma,【無】(表示答應的詞:)是、唯〈書〉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āma:āma(bya)
အာမ(ဗ်)

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āma:āma(ti)
အာမ(တိ)
«ā+ama+a»
[အာ+အမ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āma:[adj.] raw; fresh; uncooked; not ripe. (ind.),yes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āma,2 (adj.) [Vedic āma = Gr. w]mόs,connected with Lat. amārus. The more common P. form is āmaka (q. v.)] raw,viz. (a) unbaked (of an earthen vessel),unfinished Sn.443; (b) uncooked (of flesh),nt. raw flesh,only in foll. cpds.:°gandha “smell of raw flesh”,verminous odour,a smell attributed in particular to rotting corpses (cp. similarly BSk. āmagandha M Vastu III,214) D.II,242 sq.; A.I,280; Sn.241,242 (= vissagandha kuṇapagandha SnA 286),248,251; Dhs.625; and °giddha greedy after flesh (used as bait) J.VI,416 (= āmasaṅkhāta āmisa C.). (Page 103)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āma,1 (indecl.) [a specific Pāli formation representing either amma (q. v.) or a gradation of pron. base amu° “that” (see asu),thus deictic-emphatic exclamn. Cp. also BSk. āma e. g. Av. Ś I.36] affirmative part. “yes,indeed,certainly” D.I,192 sq. (as v. l. BB.; T. has āmo); J.I,115,226 (in C. expln. of T. amā-jāta which is to be read for āmajāta); II,92; V,448; Miln.11,19,253; DhA.I,10,34; II,39,44; VvA.69; PvA.12,22,56,61,75,93 etc. (Page 103)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āma:Indeed,truly,yes
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀMA:āmaka [a] còn sống,còn tươi,chưa chín --gandha [m] mùi chí rận,sán lải,mùi thịt --kasusāna [nt] địa mộ,nơi bỏ tử thi cho thú vật ăn
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀMA:[in] dạ,vâng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āma:sống sít,còn sống,sống tươi(chưa chín)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āma:အာမ(တိ)
[အာ+အမ+အ]
(က) စိမ္းေသာ၊ မမွည့္ေသာ။ (ခ) စိမ္းေသာ၊ မက်က္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āma:အာမ(ဗ်)

ဝန္ခံျခင္း၊ (အိမ္း,ေအး,ဟုတ္ကဲ့-စသည္ျဖင့္ ဝန္ခံျခင္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āma:အာမ(တိ)
စိမ္းေသာ။ မက်က္ေသးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āma:အာမ(အ)
မွန္ေပ၏။ ဟုတ္ေပ၏။အိမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,