Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālopa:m. ① [BSk.〃<ā-lup] 一小團(一小塊)的食物,一口的食物. ② [<ālopati] 奪取,掠奪.
パーリ語辞典 水野弘元著
ālopa:m. ① [BSk.〃<ā-lup] 団食,一口の食. ② [<ālopati] 奪取,掠奪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ālopa,【陽】 一口(食物),一點點。 ālopika (在【合】中),【形】 一口的(食物)。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālopa,2﹐打劫。DA.1./I,80.:ālopo vuccati gāmanigamādīnaṁ vilopakaraṇaṁ.(打劫:村、城等搶劫)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālopa,1(ā + lup,cp. ālumpati; BSk. ālopa),【陽】一口(食物),一點點(a piece (cut off),a bit (of food) morsel,esp. bits of food gathered by bhikkhus)。ālopika (在【合】中),【形】一口的(食物)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālopa:ālopa(pu)
အာေလာပ(ပု)
«ā+lupa+ṇa»
[အာ+လုပ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālopa:[m.] a morsel; a bit; lump.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ālopa,[ā + lup,cp. ālumpati; BSk. ālopa,e. g. Av. Ś I. 173,341; Divy 290,481] a piece (cut off),a bit (of food) morsel,esp. bits of food gathered by bhikkhus D.I,5 = A.V,206; III,176; A II 209; III,304; IV,318; Th.1,1055; It.18; Pv.II,17; Pug.58; Miln.231,406; Vism.106; DA.I,80 (= vilopa-karaṇaṁ). (Page 110)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLOPA:[m] một miếng nhỏ,vụn --pika (cpds) [a] có một miếng nhỏ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ālopa:sự cướp giựt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālopa:အာေလာပ(ပု)
[အာ+လုပ+ဏ]
(၁) ထမင္းလုပ္၊ ဆြမ္းလုပ္။ (၂) လုယက္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālopa:အာ-ေလာပ(ပ) (အာ√လုပ္+ဏ)
ဆြမ္းလုပ္။ ထမင္းလုပ္။ လုယက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,