Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālokita:n. [āloketi 的 pp.] 看住,前視. -vilokita 前視後視(顧視觀見).
パーリ語辞典 水野弘元著
ālokita:n. [āloketi の pp.] 眺めること,前視. -vilokita 前視後視.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālokita,(āloketi的【過分】),【中】看著,向前看。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālokita:ālokita(ti)
အာေလာကိတ(တိ)
«ā+loka+ta»
[အာ+ေလာက+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālokita:[pp. of āloketi] looked at or before. (nt.) looking at or forward.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ālokita,(nt.) [pp. of āloketi] looking before,looking at,looking forward (opp. vilokitaṁ looking behind or backward),always in combn. ālokita-vilokita in ster. phrase at D.I,70 = e. g. A.II,104,106,210; Pug.44,45,50; Vism.19; VvA.6; DA.I,193 (ālokitaṁ purato pekkhanaṁ vil° anudisā p.). (Page 110)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLOKITA:[pp] của ālokeṭi [nt] nhìn vào,nhìn phía trước
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ālokita:nhìn tới,sự nhìn tới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālokita:အာေလာကိတ(တိ)
[အာ+ေလာက+တ]
ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ေရွး႐ွဴ-တူ႐ူ-ၾကည့္႐ႈျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālokita:အာ-ေလာကိတ(န)
တူ႐ူၾကည့္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālokita:အာ-ေလာကိတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ေလာက္+ကၱ)
တူ႐ူၾကည့္အပ္သည္။
အာေလာကိေတ၊ တူ႐ူၾကည့္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,