Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āloketi,(a + lok + e),看著,向前看。 ālokesi,【過】。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āloketi,(ā向+lok見+e),看著,向前看。ālokesi,【過】。ālokita,【過分】。āloketabba,【義】。A.8.9./IV,167.︰Sace bhikkhave,Nandassa puratthimā disā āloketabbā hoti,sabbaṁ cetasā samannāharitvā Nando puratthimaṁ disaṁ āloketi– ‘evaṁ me puratthimaṁ disaṁ ālokayato nābhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssavissantī’ti. Itiha tattha sampajāno hoti.(諸比丘!若難陀應看東方時,集中一切心之後,難陀才看東方,(想):『如是我當看東方,令貪、憂之惡不善法不漏入。』如是,於其處而有正知。) 應看西方、北方、南方、上、下、四維,也同樣作法。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āloketi:āloketi(kri)
အာေလာေကတိ(ႀကိ)
«ā+loka+ṇe+ti»
[အာ+ေလာက+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āloketi:[ā + lok + e] looks at or before.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āloketi,[Sk. ālokayati,ā + lok] to look before,look at,regard,see DA.I,193,194. -- pp. ālokita (q. v.). (Page 110)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLOKETI:(ā+lok+e) nhìn vào,hoặc nhìn đến trước [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āloketi:အာေလာေကတိ(ႀကိ)
[အာ+ေလာက+ေဏ+တိ]
ၾကည့္႐ႈ၏၊ ေရွး႐ွဴ-တူ႐ူ-ၾကည့္႐ႈ၏။။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āloketi:အာ-ေလာေကတိ(ပ) (အာ√ေလာက္)
တူ႐ူၾကည့္၏။ ေရွး႐ႈၾကည့္္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,