Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ālokasandhi,【陽】 窗戶,讓光照入的洞口。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālokasandhi,【陽】窗戶,讓光照入的洞口。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālokasandhi:ālokasandhi(pu)
အာေလာကသႏၶိ(ပု)
«āloka+sandhi»
[အာေလာက+သႏၶိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālokasandhi:[m.] a window; an opening to let the light in.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ālokasandhi:A window
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLOKASANDHI:[m] một cửa sổ,chỗ mở ra cho ánh sáng vào
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ālokasandhi:chỉ chung cho cửa sổ hoặc lổ gió,khe thông ánh sáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālokasandhi:အာေလာကသႏၶိ(ပု)
[အာေလာက+သႏၶိ]
(က) ေလသာျပဴတင္း၊ ေလေသာက္ျပဴတင္းတံခါးေပါက္။ (ခ) ေလသာျပဴတင္း တံခါးရြက္၊ ေလသာတံခါး၊ ေလေသာက္တံခါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālokasandhi:အာေလာက-သႏၶိ(ပ)
ေလေသာက္တံခါး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,