Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ālokana:n. 考想,考察
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ālokana,【中】 1. 窗戶。 2. 看著。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālokana,【中】1.窗戶。2.看著。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālokana:ālokana(na,thī)
အာေလာကန(န၊ထီ)
«ā+loka+yu»
[အာ+ေလာက+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālokana:[nt.] 1. a window; 2. looking at.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ālokana,(nt.) [fr. ā + lok] looking at,regarding DA.I,194. (Page 110)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLOKANA:[nt] cửa sổ hình tròn,chỗ nhìn vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālokana:အာေလာကန(န၊ထီ)
[အာ+ေလာက+ယု]
(၁) (က) ေရွး႐ွဴ-တူ႐ူ-ၾကည့္ျခင္း။ (ခ) ၾကည့္႐ႈျခင္း။ (၂) ထြန္းလင္းေတာက္ပသည္၏ အျဖစ္၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္း။ အာေလာကန႒-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālokana:အာ-ေလာကန (အာ√ေလာက္+ယု)
ၾကည့္႐ႈျခင္း။ တူ႐ူၾကည့္ျခင္း။ ဆင္ျခင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,