Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āloka:m. [〃] 光明,光,明. -kara 放光者. -kasiṇa 光明遍. -saññā 光明想. -saññin 有光明想的. -sandhi (光明之)裂縫,縫隙,狹長的裂口.
パーリ語辞典 水野弘元著
āloka:m. [〃] 光明,光,明. -kara 放光者. -kasiṇa 光明遍. -saññā 光明想. -saññin 光明想ある. -sandhiすき間.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āloka,【陽】 光。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āloka,【陽】光。ālokasaññā,【陽】光明想。SA.51.20./III,260.:ālokasaññā suggahitā hotīti yo bhikkhu aṅgaṇe nisīditvā ālokasaññaṁ manasi karoti,kālena nimīleti,kālena ummīleti. Athassa yadā nimīlentassāpi ummīletvā olokentassa viya ekasadisameva upaṭṭhāti,tadā ālokasaññā jātā nāma hoti.(善持光明想:若比丘在空曠地坐好,時而閉眼時而開眼,作光明想。那時閉眼(光明)就好像開眼一樣存續,此時即生起光明想。)專註於月光,或不搖晃的燈光,或照在地上的光,或穿過墻縫照在另一道墻上的光線,作為修習光明遍的目標。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āloka:āloka(ti)
အာေလာက(တိ)
«āloka+ṇa»
[အာေလာက+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āloka:āloka(pu)
အာေလာက(ပု)
«ā+loka(loca)+a»
[အာ+ေလာက(ေလာစ)+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āloka:[m.] light.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āloka,[ā + lok,Sk. āloka] seeing,sight (obj. & subj.),i. e. -- 1. sight,view,look S.IV,128 = Sn.763; A.III,236 (āloke nikkhitta laid before one’s eye). anāloka without sight,blind Miln.296 (andha +). -- 2. light A.I,164 (tamo vigato ā. uppanno) = It.100 (vihato); A.II,139 (four lights,i.e. canda°,suriya°,agg°,paññ°,of the moon,sun,fire & wisdom); J II 34; Dhs.617 (opp. andhakāra); VvA.51 (dīp°). -- 3. (clear) sight,power of observation,intuition,in combn. with vijjā knowledge D.II,33 = S.II,7 = 105,cp. Ps.II,150 sq. (obhāsaṭṭhena,S A. on II.7). -- 4. splendour VvA.53; DvA 71.

--kara making light,bringing light,n. light-bringer It.108. --karaṇa making light,illumining It.108. --da giving light or insight Th.1,3. --dassana seeing light,i. e. perceiving Th.1,422. --pharaṇa diffusing light or diffusion of light Vbh.334; Nett 89. --bahula good in sight,fig. full of foresight A.III,432. --bhūta light J VI 459. --saññā consciousness or faculty of sight or perception D.III,223; A.II,45; III,93 --saññin conscious of sight,i. e. susceptible to sight or insight D.III,49; M.III,3; A II 211; III,92,323; IV,437; V,207; Pug.69. --sandhi “break for the light”,a slit to look through,an opening,a crack or casement Vin.I,48 = II.209 = 218; II,172; III,65; IV,47; J.IV,310; PvA.24. (Page 110)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLOKA:[m] ánh sáng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āloka:ánh sáng,quang ánh sáng; paññā āloka tuệ như ánh sáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āloka:အာေလာက(ပု)
[အာ+ေလာက(ေလာစ)+အ]
(က) အေရာင္အလင္း။ (ခ) အာေလာကကသိုဏ္း၊ အေရာင္အလင္းကသိုဏ္း။ (ဂ) ထြန္းလင္းေတာက္ပတတ္ေသာ-ဝိဇၨာ-ဉာဏ္-ပညာ၊ ဉာဏ္ပညာအေရာင္အလင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āloka:အာေလာက(တိ)
[အာေလာက+ဏ]
အေရာင္အလင္း-ရွိေသာ-ကို သိမွတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āloka:အာ-ေလာက(ပ) (အာ√ေလာက္+အ)
ၾကည့္ျမင္ျခင္း။ အလင္း။ အလင္းေရာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,