Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālaya:m. n. [〃<ā-lī] 阿頼耶,執著,愛著,所執處.
パーリ語辞典 水野弘元著
ālaya:m. n. [〃<ā-lī] 阿頼耶,執著,愛著,所執処.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ālaya,【陽】 1. 住所,棲息所,臥室。 2. 需要,執著。 3. 偽裝。(p57)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālaya,(cp. Sk. ālaya,ā + lī(執著);līyate,cp. allīna & allīyati,also nirālaya),【陽】【中】阿賴耶(音譯)。1.住所,棲息所,臥室(orig. roosting place,perch)。2.需要、執著(“hanging on”,attachment,desire,clinging,lust)。3.僞裝(pretence,pretext,feint)。(DhA.(v.411):ālayāti taṇhā.( ‘阿賴耶’即渴愛)。《普端嚴》(Sp.Mv.V,962.;CS:p.243):ālayarāmāti sattā pañca kāmaguṇe allīyanti,tasmā te “ālayā”ti vuccanti. Tehi ālayehi ramantīti ālayarāmā. ālayesu ratāti ālayaratā. ālayesu suṭṭhumuditāti ālayasammuditā.(樂阿賴耶:黏住五欲,它們稱為‘阿賴耶’;它們樂於諸執著,稱為樂阿賴耶。欣阿賴耶:欣於諸執著,稱為欣阿賴耶。喜阿賴耶:於諸執著,非常歡喜執著,稱為喜阿賴耶。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālaya:ālaya(pu,na)
အာလယ(ပု၊န)
«ā+laya+a. ,ṭī. 163. ā+lī+a. rū,nhā-351»
[အာ+လယ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၁၆၃။ အာ+လီ+အ။ ႐ူ၊ႏွာ-၃၅၁]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālaya:[m.] 1. abode; roosting place; 2. desire; attachment; 3. pretence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ālaya,(m. & nt.) [cp. Sk. ālaya,ā + ,līyate,cp. allīna & allīyati,also nirālaya] -- 1. orig. roosting place,perch,i. e. abode settling place,house J.I,10 (geh°); Miln.213; DhA.II,162 (an° = anoka),170 (= oka). -- 2. “hanging on”,attachment,desire,clinging,lust S.I,136 = Vin.I,4 (°rāma “devoted to the things to which it clings” K. S.); Vin.III,20,111; S.IV,372 (an°); V,421 sq. (id.); A.II,34,131 (°rāma); III,35; It.88; Sn.177 (kām° = kāmesu taṇhā-diṭṭhi-vasena duvidho ālayo SnA 216),535 (+ āsavāni),635; Nett 121,123 (°samugghāta); Vism.293 (id.),497; Miln.203 (Buddh °ṁ akāsi?); DhA.I,121; IV,186 (= taṇhā); SnA 468 (= anoka of Sn.366). -- 3. pretence,pretext,feint [cp. BSk. ālaya M Vastu III,314] J.I,157 (gilān°),438; III,533 (mat°); IV,37 (gabbhinī); VI 20,262 (gilān°). (Page 109)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLAYA:[m] chỗ trú ngụ,nơi ngủ ngầm,ước muốn,quyến luyến,kiêu căng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālaya:အာလယ(ပု၊န)
[အာ+လယ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၁၆၃။ အာ+လီ+အ။ ႐ူ၊ႏွာ-၃၅၁]
(၁) (က) ၿငိကပ္ တြယ္တာ-မွီဝဲ-အပ္ေသာတရား၊ ဝတၳဳကာမ၊ ကာမဂုဏ္ ငါးပါး။ (ခ) ၿငိကပ္ တြယ္တာ-မွီဝဲ-တတ္ေသာ တရား။ ကိေလသာကာမ၊ တဏွာ။ (ဂ) တဏွာ,ဒိ႒ိ-ဟူေသာ အာလယ ႏွစ္ပါး။ (ဃ) တဏွာျဖင့္ မွီဝဲအပ္-ကာမုပါဒါန္၏ အဖန္တလဲလဲ ကိန္းဝပ္ရာျဖစ္-ေသာ တရား၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး။ အာလယရာမ-(ဂ)-ၾကည့္။ (င) အလိုဆႏၵ။ (၂) အျခင္းအရာ၊ ေဟာၾကားလိုေသာ အျခင္းအရာ။ (၃) လွည့္ပတ္-ဟန္ေဆာင္-ျခင္း၊ ဟန္၊ အမူအရာ။ (၄) တည္ရာ၊ မွီရာ၊ ေနရာ၊ (အိမ္,ေက်ာင္း,အသိုက္စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālaya:အာလယ(ပ) (အာ√လီ+အ)
ကပ္ၿငိျခင္း။ တပ္စြန္းျခင္း။ တဏွာ။ ကာမဂုဏ္။ တည္ရာ။ ေနရာ။ အိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,