Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ālapana,【中】致詞,會話。ālapanā,【呼,陰】懇求。(p56)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ālapana,【中】致詞,會話。ālapanā,【呼,陰】懇求。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ālapana:ālapana(na,thī)
အာလပန(န၊ထီ)
«ā+lapa+yu»
[အာ+လပ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ālapana:[nt.] addressing; conversation; the Vocative.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ālapana,(nt.) & Ālapanā (f.) [fr. ā + lap] talking to,addressing,conversation Vin.III,73 (with ref. to exclam. “ambho”); J.V,253 (°ā); Vism.23 (°ā); SnA 396; PvA.131 (re ti ā.). (Page 109)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀLAPANA:[nt] sự nói chuyện,trò chuyện,hô cách --panā [f] sự kêu nài,sự yêu cầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ālapana:အာလပန(န၊ထီ)
[အာ+လပ+ယု]
(က) စ၍-ေခၚျခင္း-ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရွးဦးစြာ ေျပာဆိုျခင္း။ (ခ) မိမိကိုယ္ကို ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မွဴးႀကီးမတ္ႀကီးစသည္-တို႔သို႔ ကပ္ေဆာင္၍-တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍- ေျပာဆိုျခင္း၊ 'ငါ့ကို ရွင္ဘုရင္က ၾကည္ညိဳသည္' စသည္ျဖင့္ ေျပာျခင္း။ (ဂ) ေခၚေဝၚျခင္း၊ ေခၚေဝၚေၾကာင္းစကား၊ အာလုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ālapana:အာ-လပန(န) (အာ√လပ္+ယု)
ေျပာဆိုျခင္း။ ေခၚျခင္း။ အာလုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,