Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākula:ākulaka a. [ākula-ka] 混亂的 (困惑的,惱亂的).
パーリ語辞典 水野弘元著
ākula:ākulaka a. [ākula-ka] 混乱せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ākula,ākulaka a. [ākula-ka] 混乱した
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ākula,ākulībhūta,【形】 糾纏的,困惑的。(p49)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākula,(ā + *kul),ākulībhūta,【形】惹事生非,糾纏的,困惑的(entangled,confused,upset,twisted,bewildered)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākula:ākula(ti)
အာကုလ(တိ)
«ā+kula+a»
[အာ+ကုလ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākula:[adj.] entangled; confused.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ākula,(adj.) [ā + *kul of which Sk.-P. kula,to Idg *qǔel to turn round,cp. also cakka & carati; lit. meaning “revolving quickly”,& so “confused”] entangled,confused,upset,twisted,bewildered J.I,123 (salākaggaṁ °ṁ karoti to upset or disturb); Vv 849 (andha°); PvA.287 (an° clear). Often reduplicated as ākulākula thoroughly confused Miln.117,220; PvA.56; ākula-pākula Ud.5 (so read for akkula-pakkula); ākula-samākula J.VI,270. ‹-› On phrase tantākula-jātā gulā-guṇṭhika-jātā see guḷā. (Page 94)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀKULA:ākulibhūṭa [a] rối beng,lộn xộn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākula:အာကုလ(တိ)
[အာ+ကုလ+အ]
(၁) (က) ႐ႈပ္ေထြး-ေရာယွက္-ေသာ။ (ခ) ႐ႈပ္ေထြး-ေခ်ာက္ခ်ား-မၿငိမ္သက္-မသန္႔ရွင္း-ေသာ။ (ဂ) ေရာေထြး-ျပည့္ႏွက္-စည္ကား- သိုက္ၿမိဳက္-ေသာ။ (ပု) (၂) ေရွးဦးစြာ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ- ျဖစ္ေပၚ ေမြးဖြား-ေသာ သတၱဝါ၊ (ျခေသၤ့,က်ား စေသာ သားအိမ္၌ ျဖစ္ေသာသတၱဝါ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ākula:အာ-ကုလ(တိ)
႐ႈပ္ေထြးေသာ။ ေနာက္က်ဳေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,