Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākoṭana:n. [<ākoṭeti] 打(敲,擊)(的事或動作等),激勵 (驅趕,催促).
パーリ語辞典 水野弘元著
ākoṭana:n. [<ākoṭeti] 打つこと,激励.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ākoṭana,【中】 敲,擊,敦促,催促,驅策,趕(馬等)。(p49)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākoṭana,2(= ākoṭana1),【形】敲擊,敦促,催促,驅策,趕(馬等)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākoṭana,1(fr. ākoṭeti),【中】敲,擊(beating on,knocking)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākoṭana:ākoṭana(na,thī)
အာေကာဋန(န၊ထီ)
«ā+kuṭa+yu»
[အာ+ကုဋ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākoṭana:[nt.] knocking; urging.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ākoṭana,2 (adj.) [= ākoṭana1] beating,driving,inciting,urging J.VI,253 (f. ākoṭanī of paññā,expld. by “nivāraṇapatoda-laṭṭhi viya paññā koṭinī hoti” p. 254). (Page 94)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ākoṭana,1 (nt.) [fr. ākoṭeti] beating on,knocking M.I,385; Miln.63,306; DhsA.144. (Page 94)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀKOṬANA:[nt] đánh đập,đụng chạm,thúc hội,cố nài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākoṭana:အာေကာဋန(န၊ထီ)
[အာ+ကုဋ+ယု]
(က) တီးေခါက္ျခင္း။ (ခ) အဦးအစ-ေရွး႐ႈ-တီးေခါက္ျခင္း။ (ဂ) တီးေခါက္ေသာအသံ။ (ဃ) ထိုးႏွက္-႐ိုက္သြင္း-ျခင္း။ (င) ထု-ႏွက္-႐ိုက္-နယ္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ākoṭana:အာ-ေကာဋန(န) (အာ√ကုဋ္+ယု)
႐ိုက္ႏွက္ျခင္း။ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္း။ ပုတ္ခတ္ျခင္း။ တီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,