Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākiṇṇa:a.,[ākirati 的 pp.,Sk. ākīrṇa] 已散亂的,已雜亂的,已混亂的,已被(捨)棄的,卑微低賤的,髒亂的,殘酷的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ākiṇṇa:a.,[ākirati の pp.,Sk. ākīrṇa] 散乱せる,雑乱せる,混乱せる,棄てられ た,卑しい,きたない,残酷な.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākiṇṇa,(pp. of ākirati),【過分】散播,散布的。ākiṇṇavaralakkhaṇo,散發出高貴相。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākiṇṇa:ākiṇṇa(ti)
အာကိဏၰ(တိ)
«ā+kira+ta. ākiratīti ākiṇṇo. ka. 581. kira vikiraṇe,ākirīti ākiṇṇo. rū.nhā-378»
[အာ+ကိရ+တ။ အာကိရတီတိ အာကိေဏၰာ။ ကစၥည္း။ ၅၈၁။ ကိရ ဝိကိရေဏ၊ အာကိရီတိ အာကိေဏၰာ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၇၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākiṇṇa:[pp. of ākirati] strewn over; scattered.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ākiṇṇa,[pp. of ākirati] 1. strewn over,beset with,crowded,full of,dense,rich in (°-) Vin.III,130 (°loma with dense hair); S.I,204 (°kammanta “in motley tasks engaged”); IV,37 (gāmanto ā. bhikkhūhi etc.); A.III,104 (°vihāro); IV,4; V,15 (an° C. for appakiṇṇa); Sn.408 (°varalakkhaṇa = vipula-varalakkh° SnA 383); Pv.II,124 (nānā-dijagaṇ° = āyutta PvA.157); Pug.31; PvA.32 (= parikiṇṇa); Sdhp.595. -- Freq. in idiomatic phrase describing a flourishing city “iddha phīta bahujana ākiṇṇa-manussa”,e. g. D.I,211; II,147 (°yakkha for °manussa; full of yakkhas,i. e. under their protection); A.III,215; cp. Miln.2 (°jana-manussa). -- 2. (uncertain whether to be taken as above 1 or as equal to avakiṇṇa fr. avakirati 2) dejected,base,vile,ruthless S.I,205 = J.III,309 = 539 = SnA 383. At K. S. 261,Mrs. Rh. D. translates “ruthless” & quotes C. as implying twofold exegesis of (a) impure,and (b) hard,ruthless. It is interesting to notice that Bdhgh. explains the same verse differently at SnA 383,viz. by vipula°,as above under Sn.408,& takes ākiṇṇaludda as vipulaludda,i. e. beset with cruelty,very or intensely cruel,thus referring it to ākiṇṇa 1. (Page 94)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀKIṆṆA:[pp] của sự theo sau,kế sau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ākiṇṇa:được chất đầy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākiṇṇa:အာကိဏၰ(တိ)
[အာ+ကိရ+တ။ အာကိရတီတိ အာကိေဏၰာ။ ကစၥည္း။ ၅၈၁။ ကိရ ဝိကိရေဏ၊ အာကိရီတိ အာကိေဏၰာ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၇၈]
(၁) (က) ေရာႁပြမ္းေသာ၊ ေရာေႏွာ-႐ႈပ္ေထြး-ေသာ။ (ခ) ေရာႁပြမ္း-ျခံရံအပ္ေသာ။ (ဂ) ေရာႁပြမ္း-က်ဉ္းေျမာင္း-ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ။ (ဃ) ေရာႁပြမ္း-ျပည့္စုံေသာ။ (င) ေရာႁပြမ္း-မစင္ၾကယ္-ေသာ။ (စ) ေရာႁပြမ္း-ျပန္႔ေျပာမ်ားျပား-ေသာ။ (၂) သြန္းေလာင္း-ထည့္-အပ္ေသာ။ (၃) ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ။ အာကိဏၰကမၼႏၲ-ၾကည့္။ (င) အာကိဏၰကမၼႏၲ-ၾကည့္။ (စ) အာကိဏၰဝရလကၡဏ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ākiṇṇa:အာ-ကိဏၰ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ကိရ္+န)
ေလာင္းအပ္သည္။ ထည့္အပ္သည္။ ႁပြမ္းသည္။ ေရာႁပြမ္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,