Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ākiñcaññāyatana:n. 無所有処. -upagadeva 無所有処天. -kammaṭṭhāna 無所有処業処. -kiriyā 無所有処唯作. -kusala 無所有処善. -dhātu 無所有処界. -saññā,saññin 無所有処想,想者. -sappāya-paṭipadā 無所有処利益行道. -samāpatti 無所有処定. sahagata-saññā-manasikāra 無所有処と俱行する想作意
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākiñcaññāyatana:ākiñcaññāyatana(ti)
အာကိၪၥညာယတန(တိ)
«ākiñcañña+āyatana»
[အာကိၪၥည+အာယတန]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ākiñcaññāyatana:s. jhāna (7).
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ākiñcaññāyatana:vô sở hữu xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākiñcaññāyatana:အာကိၪၥညာယတန(တိ)
[အာကိၪၥည+အာယတန]
(၁) စိုးစဉ္းအနည္းငယ္ဘင္မွ် အႂကြင္းအက်န္ မရွိေသာ အာကာသာနၪၥာယတနဝိညာဉ္၏ အျဖစ္-အာကာသာနၪၥာယတန ဝိညာဉ္၏ ကင္းကြာ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း-ဟူေသာ တည္ရာ အာ႐ုံရွိေသာ၊ နတၳိေဘာပညတ္ကို အာ႐ုံျပဳေသာ၊ စ်ာန္။ (အာကိၪၥညာယတန-စ်ာန္-သမာပတ္)။ (န) (၂) စိုးစဉ္းအနယ္ငယ္ဘင္မွ် အႂကြင္းအက်န္မရွိေသာ အာကာသာနၪၥာယတနဝိညာဉ္၏အျဖစ္-အာကာသာနၪၥာယတန ဝိညာဉ္၏ကင္းကြာ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း (နတၳိေဘာပညတ္)-ဟူေသာ တည္ရာအာ႐ုံ-ဟူေသာ ျဖစ္ရာ အာ႐ုံ။ (၃) အာကိၪၥညာယတန-ဘုံ-ဘဝ-ခႏၶာေလးပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ākiñcaññāyatana:အာကိၪၥညာယတန(န)
စိုးစဥ္းမွ် မရွိျခင္းဟူေသာ အာ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,